Sociale Zaken

  • Loondoorbetalingsproblematiek bij ziekte nu écht oplossen voor mkb

Mkb-aannemers hopen dat er nu écht een oplossing komt voor de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid. De eerder door o.a. politiek en ministerie geboden financiële tegemoetkoming en de mkb-ontzorgpolis lijken te verworden tot een gepolderde oplossing waar het mkb geen baat bij heeft. Onafhankelijk onderzoek van Panteia wijst dit uit.

In het nog vigerende Regeerakkoord is de belofte gedaan om werkgevers tegemoet te komen in het dossier loondoorbetaling bij ziekte. Deze plicht belemmert het in dienst nemen van vaste medewerkers in het mkb. In eerste instantie sprak men over het verkorten van de periode van loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar voor bedrijven van minder dan 25 werknemers. De verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid drukt zwaar op het ondernemerschap in het mkb. Niet alleen dragen werkgevers verantwoordelijkheid voor de financiële gevolgen maar ook voor de re-integratie van zieke of deels arbeidsgehandicapte werknemers. Een ondernemer in het mkb die te maken krijgt met een langdurig zieke werknemer ziet zichzelf geconfronteerd met slepende en

  • Transitievergoeding beter afstemmen op mkb

Aangezien in de bouw en infra wordt gewerkt met lange dienstverbanden, kunnen als het echt slecht gaat en reorganisatie niet kan worden voorkomen, mkb-bedrijven failliet gaan aan de verplicht te betalen transitievergoeding. AFNL pleit voor vrijstelling hiervan in dit soort gevallen en verzoeken bij de evaluatie van de WAB nadrukkelijk naar de positie van het mkb in bouw, afbouw en infra te kijken.

De transitievergoeding in het ontslagrecht blijft voor werkgevers in het mkb in bouw, afbouw en infra als een donkere wolk boven de sector hangen. De transitievergoeding vormt een extra risico bij het in dienst nemen van vaste medewerkers. Ook nu we nog steeds worden geconfronteerd met de gevolgen van Corona op de arbeidsmarkt, zorgt de transitievergoeding voor onrust. In de bouw en infra kennen we lange dienstverbanden. Mocht het echt slecht gaan met een bouw- of infrabedrijf en een reorganisatie kan niet worden voorkomen, ben je verplicht een vergoeding te betalen en in zo’n crisissituatie kan dit zomaar het faillissement van het bedrijf betekenen. AFNL pleit voor ‘vrijstelling’ van de transitievergoeding in dit soort gevallen. Daarnaast gaan we er vanuit dat bij de evaluatie van de WAB - en dus ook de transitievergoeding - nadrukkelijk naar de positie van het mkb in bouw, afbouw en infra wordt gekeken.

  • Regeldruk ontregelt mkb-ondernemers

Verbaasd en vol onbegrip zijn mkb-ondernemers op sociaal gebied geconfronteerd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Wet DBA en het wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. Regeldruk verhogend en niet werkend in de mkb-praktijk. Waarom leert de overheid niet van punten die de inmiddels verplichte MKB-Toets oplevert!

“Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen, te innoveren en te experimenteren. Door te veel regels houden ondernemers hier minder tijd en geld voor over. Dit leidt tot onnodige irritatie, kosten of belemmeringen. Het kabinet wil de regeldruk voor ondernemers kleiner maken”, aldus de Rijksoverheid op de website onder ‘regeldruk’.

Met enige verbazing en onbegrip zijn de ondernemers van AFNL de afgelopen jaren op het gebied van sociale zaken geconfronteerd met o.a.de wet Arbeidsmarkt in Balans, de wet DBA en het Wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. 

  • Duidelijkheid over wettelijke status zelfstandig ondernemerschap

AFNL pleit voor een duidelijke status van de zelfstandige ondernemer (zzp’er) en specifiek voor sectoren met gezagsverhoudingen, zoals in bouw en infra. Afschaffing VAR, Wet Aanpak Schijnconstructies en Wet DBA met alle gebreken van dien, volgden elkaar in snel tempo op. Politiek zorg voor duidelijkheid.

De wetgeving rondom zelfstandig ondernemers (lees: ZZP-ers), blijft een groot struikelblok en heet hangijzer. Na het afschaffen van de VAR werd de wet DBA in het leven geroepen, waarbij opdrachtgevers niet langer op voorhand gevrijwaard waren voor mogelijke naheffingen als de ZZP-er toch geen echte ondernemer bleek te zijn. Bij de invoering van de wet DBA werd het fenomeen “modelovereenkomst” in het leven geroepen. Door hiervan gebruik te maken kunnen opdrachtgevers zich in principe vrijwaren voor mogelijke naheffingen e.d. Echter, deze is niet onvoorwaardelijk. Als in de praktijk toch anders wordt gewerkt dan in de modelovereenkomst is opgenomen, kan achteraf alsnog de opdrachtgever als werkgever worden aangemerkt (en dus de ZZP-er als werknemer) met alle gevolgen van dien, zoals het alsnog afdragen van SV-premies en loonheffing (+ maximaal 100%! boete). Tevens loopt daarbij de ZZP-er het risico dat zijn status als ondernemer wordt ingetrokken met alle fiscale gevolgen (vervallen zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling e.d.) van dien. Omdat al vrij snel duidelijk was dat DBA niet echt functioneerde en geen zekerheid bood over de arbeidsrelatie en daarmee samenhangende vrijwaring, werd naarstig gezocht naar oplossingen. Vanuit het ministerie van SZW werd daarbij vervolgens gedacht aan het invoeren van een minimumtarief voor ZZP-ers en een zelfstandigheidsverklaring. Na de vele kritiek (ook vanuit AFNL) is ook dit vlak voor de zomer van 2020 een zachte dood gestorven. Het gevolg daarvan is dat DBA nog steeds onverminderd van kracht is met alle gebreken die daarbij horen. AFNL heeft al langer gepleit voor een wettelijke status van de ZZP-er. Daarbij is echter nog wel steeds aangesloten bij de huidige manier waarop arbeidsrelaties worden beoordeeld. Daarbij speelt vooral in de bouw, afbouw en infra het aspect van de gezagsverhouding een rol. Om tot een oplossing te komen zou veel meer gekeken moeten worden naar de intentie die partijen hebben bij de vorm van samenwerking. Als partijen - ZZP-er en opdrachtgever - aangeven dat zij als ondernemers met elkaar aan de slag willen, moet dat uitgangspunt zijn.

 

Voor informatie over de CAO Bouw en Infra kunt u bellen met onze helpdesk: 0318-544900. 

Updates

Wetgeving rondom ZZP-ers: De wettelijke status

AFNL en NOA pleiten voor een duidelijke status van de zelfstandige ondernemer (zzp’er) en specifiek voor sectoren met gezagsverhoudingen, zoals in bouw, afbouw en infra. Afschaffing VAR, Wet Aanpak Schijnconstructies en Wet DBA met alle gebreken van dien, volgden elkaar in snel tempo op. Politiek zorg voor duidelijkheid.

Lees verder

Regeldruk ontregelt mkb-ondernemers

Verbaast en vol onbegrip zijn mkb-ondernemers op sociaal gebied geconfronteerd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Wet DBA en het wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie. Regeldruk verhogend en niet werkend in de mkb-praktijk. Waarom leert de overheid niet van punten die de inmiddels verplichte MKB-Toets oplevert!

Lees verder

Transitievergoeding beter afstemmen op mkb

Daar in de bouw, afbouw en infra wordt gewerkt met lange dienstverbanden, kunnen als het echt slecht gaat en reorganisatie niet kan worden voorkomen, mkb-bedrijven failliet gaan aan de verplicht te betalen transitievergoeding. AFNL en NOA pleiten voor vrijstelling hiervan in dit soort gevallen en verzoeken bij de evaluatie van de WAB nadrukkelijk naar de positie van het mkb in bouw, afbouw en infra te kijken.

Lees verder

Loondoorbetalingsproblematiek bij ziekte nu écht oplossen voor mkb

Mkb-aannemers hopen dat er nu écht een oplossing komt voor de loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid. De eerder door o.a. politiek en ministerie geboden financiële tegemoetkoming en de mkb-ontzorgpolis lijken te verworden tot een gepolderde oplossing waar het mkb geen baat bij heeft. Onafhankelijk onderzoek van Panteia wijst dit uit.

Lees verder

Samenwerking en Bouwteams noodzaak

Meer ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het bouwbedrijfsleven en overheden en hun uitvoeringsorganisaties is cruciaal voor innovaties in de bouw en moeten politiek mogelijk worden gemaakt. Reeds beproefde convenantsamenwerkingen of Bouwteams leveren een verfrissend resultaat voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lees verder