Privacybeleid

Aannemersfederatie Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de aangesloten leden. In dit document is het privacy beleid vastgelegd van onze vereniging, waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. AFNL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). AFNL houdt zich aan de volgende opgestelde regels:

 • de ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.

Als AFNL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Aannemersfederatie Nederland
Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal
Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal
Telefoon: 0318 – 544900
E-mail: secretariaat@aannemersfederatie.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door AFNL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het beheer over het gemeenschappelijk bezit. In het kader van dit doel is het secretariaat/bestuur van de vereniging op grond van de toepasselijke reglementen verplicht een register aan te leggen van een ledenadministratie.

 Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Bedrijfs) naam
 • Contactpersoon
 • Post en bezoekadres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • KvK
 • APG aansluitnummer
 • Omzetafhankelijke verklaring t.b.v. de contributie

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement.

Wij als AFNL geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AFNL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de periode van eigendom of gebruik van een appartementsrecht worden de persoonsgegevens bewaard. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens nog 24 maanden bewaard, met betrekking tot financiële gegevens is wettelijk een bewaartermijn van 7 jaar van toepassing.

Beveiliging

AFNL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • AFNL heeft met de beheerder en indien van toepassing andere partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • AFNL houdt zich aan de opgestelde do’s en don’ts om datalekken te voorkomen.
 • AFNL zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens alleen worden opgeslagen op computers/laptops met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatische updates op te halen en te installeren.
 • AFNL zorgt ervoor dat alle opgeslagen persoonsgegevens beveiligd zijn met een back up.
 • AFNL zorgt ervoor dat ieder bestuurslid of commissielid van de vereniging een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend.AFNL zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens vernietigt worden als de overeenkomst op grond waarvan ze zijn verkregen verlopen is of de toestemming wordt ingetrokken.
 • AFNL zorgt ervoor dat de papieren documenten met persoonsgegevens zijn opgeslagen in een afgesloten kast.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke bekend zijn bij AFNL, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de akte en/of (model)reglement. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door jou verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Informatie

Nieuwe leden zullen door het secretariaat op de hoogte worden gebracht van dit privacy beleid, door verstrekking van dit reglement. Tevens dienen nieuwe leden de toestemmingsverklaring, welke dient als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze pagina kan u uw instellingen voor cookies aanpassen.