Bouwen en wonen, infra­structuur, klimaat en ruimte

Alhoewel het advies van Remkes om het stikstofprobleem aan te pakken op tal van punten overeenkomt met eerdere voorstellen van het Kabinet, zorgt hij ervoor dat de urgentie van de aanpak weer boven tafel is en heeft hij een werkwijze gehanteerd waarmee iedereen weer om tafel zit. Het is nu aan het Kabinet om snel door te pakken op de oplossingsrichtingen van Remkes, zodat de stikstofproblematiek daadwerkelijk wordt verminderd en de enorme bouwopgave kan worden gerealiseerd, aldus Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Dit is eens te meer belangrijk daar er nog een uitspraak van de Raad van State boven de markt hangt die de nodige gevolgen kan hebben.

Remkes heeft in zijn analyse de juiste bruggen geslagen, iedereen weer aan tafel gekregen en houdt de juridische werkelijkheid in het oog. Hij draagt daarnaast oplossingsrichtingen aan die nodig zijn om Nederland van het slot te halen. Door onderscheid te maken tussen korte- en lange termijn, biedt Remkes het Kabinet de mogelijkheid om met boeren tot goede oplossingen te komen, maar kunnen ook andere sectoren, zoals de bouw, weer aan oplossingen werken voor de enorme bouwopgave die er ligt.

Op verschillende punten komt het advies van Remkes ook overheen met de voorstellen van de Stikstofalliantie van de koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en organisaties in de bouw-, boeren- en natuursector. Zo bepleit ook Remkes een landelijke stikstofbank, een gebiedsgerichte aanpak en een nationaal innovatieprogramma. Het is nu zaak dat het Kabinet snel doorpakt en samen met belanghebbende organisaties om tafel gaat om de oplossingsrichtingen daadwerkelijk uit te werken.

Met name de eerste lijn van het advies van Remkes – versnellen - moet op korte termijn gebeuren, zodat er weer ruimte komt voor de vele bouw- en infraprojecten die nu stilliggen. De Aannemersfederatie gaat graag met het Kabinet om tafel om deze plannen uit te werken.

Updates

Voorkom stilleggen bouw door regelgeving

Het voorkomen van het stilleggen van de bouw en infra ten gevolge van PFAS-achtige stoffen moet in de toekomst worden voorkomen. Dit geldt eveneens voor allerlei ontwerp-Aanvullingsregelingen, zoals Geluid Omgevingswet. Dit soort regelingen leiden tot te veel onduidelijkheid en onzekerheid en zetten de bouw van 100.000en woningen op het spel.

Lees verder

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen

AFNL en NOA willen dat de politiek prioriteit geeft aan de realisatie van duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen. Anticyclisch investeren in de woningbouw is de manier om dat te realiseren.

Lees verder

Werk met lokale en provinciale Klimaatakkoord-agenda’s

AFNL en NOA vragen de politiek regie te voeren op lokale/provinciale klimaatagenda’s. Als gemeenten en provincies een lokale/provinciale klimaatagenda opstellen, weten burgers en mkb welke keuzes lokaal/regionaal gemaakt worden ter zake energie, infrastructuur, enz. Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra, die een grote binding met de regio/gemeenten hebben, kunnen daarop inspelen en onderscheidend werken met hun vakmensen.

Lees verder

Meer regie op ruimtelijke ordening

Er moet meer regie komen op ruimtelijke ordening om de enorme bouw- en verduurzamings-opgave voor de komende jaren te kunnen ‘handelen’. Het liefst bij één toekomstig minister van VRIM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu) zien, die alle aspecten van ruimtebenutting, zoals economisch, duurzaam en klimaat coördineert.

Lees verder

Regel snel en structureel een oplossing voor Stikstofprobleem in de bouw

Een structurele oplossing van het gehele stikstofprobleem is essentieel om door te kunnen bouwen aan de broodnodige huisvesting en essentiële infrastructuur. AFNL en NOA vragen de politiek snel positie in te nemen en met ambitieuze natuurherstelprogramma’s te komen om te voorkomen dat de huisvestingsambities onhaalbaar en de infrastructuur vastloopt.

Lees verder