Circulariteit en duurzaamheid

Investeren in circulariteit en duurzaamheid

‘Mkb-aannemers realiseren het’

Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we op een andere manier gaan bouwen. Voor een aardgasvrije samenleving zullen nieuwe systemen in de gebouwde omgeving geïntegreerd moeten worden. Dit vergt grootschalige renovaties en bouwkundige aanpassingen van woningen. Voor de nieuwbouw ligt een enorme maatschappelijke opgave en moet een aantal belemmeringen opgelost worden, waaronder de vergunningverlening en de stikstofproblematiek. Een extra uitdaging is het realiseren van een meer circulaire aanpak. Het hergebruiken van materialen uit bestaande gebouwen, zal steeds vaker tot norm worden verheven. Mkb-aannemers staan garant voor passende oplossingen door het vakmanschap van de toekomst hierop in te richten. Op het vlak van circulair en bio-based bouwen liggen nog grote kansen voor mkb-aannemers. Het benutten van deze kansen kunnen deze aannemers echter niet alleen. Ondersteuning van de overheid om te komen tot een circulaire bouw en infra is essentieel.

AFNL vraagt daarom aan de politiek:

  • Investeer in de energie-infrastructuur, ook voor de tijdelijke bouwplaats. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van duurzame energie zijn essentieel.
  • Gebruik en stimuleer de innovatiekracht van mkb-aannemers om nieuw vakmanschap en nieuwe diensten in het licht van de circulaire- en duurzaamheidsopgave te ontwikkelen
  • Geef als overheid het goede voorbeeld en stimuleer dat bij aanbestedingen zoveel mogelijk ingezet wordt op de circulaire realisatie van projecten.

Updates

Voorkom stilleggen bouw door regelgeving

Het voorkomen van het stilleggen van de bouw en infra ten gevolge van PFAS-achtige stoffen moet in de toekomst worden voorkomen. Dit geldt eveneens voor allerlei ontwerp-Aanvullingsregelingen, zoals Geluid Omgevingswet. Dit soort regelingen leiden tot te veel onduidelijkheid en onzekerheid en zetten de bouw van 100.000en woningen op het spel.

Lees verder

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen

AFNL en NOA willen dat de politiek prioriteit geeft aan de realisatie van duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen. Anticyclisch investeren in de woningbouw is de manier om dat te realiseren.

Lees verder

Werk met lokale en provinciale Klimaatakkoord-agenda’s

AFNL en NOA vragen de politiek regie te voeren op lokale/provinciale klimaatagenda’s. Als gemeenten en provincies een lokale/provinciale klimaatagenda opstellen, weten burgers en mkb welke keuzes lokaal/regionaal gemaakt worden ter zake energie, infrastructuur, enz. Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra, die een grote binding met de regio/gemeenten hebben, kunnen daarop inspelen en onderscheidend werken met hun vakmensen.

Lees verder

Meer regie op ruimtelijke ordening

Er moet meer regie komen op ruimtelijke ordening om de enorme bouw- en verduurzamings-opgave voor de komende jaren te kunnen ‘handelen’. Het liefst bij één toekomstig minister van VRIM (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu) zien, die alle aspecten van ruimtebenutting, zoals economisch, duurzaam en klimaat coördineert.

Lees verder

Regel snel en structureel een oplossing voor Stikstofprobleem in de bouw

Een structurele oplossing van het gehele stikstofprobleem is essentieel om door te kunnen bouwen aan de broodnodige huisvesting en essentiële infrastructuur. AFNL en NOA vragen de politiek snel positie in te nemen en met ambitieuze natuurherstelprogramma’s te komen om te voorkomen dat de huisvestingsambities onhaalbaar en de infrastructuur vastloopt.

Lees verder