Op donderdag 16 november 2023 hebben werkgevers in de cao Bouw & Infra het navolgende totaalvoorstel gedaan. Op 23 november praten werkgevers en werknemers verder over dit door de werkgevers gedane voorstel.

Looptijd

Een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 september 2025 (21 maanden).

Loon

Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen als volgt verhoogd:

De van toepassing zijnde cao-vergoedingen worden op de hierboven genoemde momenten verhoogd met de genoemde percentages.

Invoering functie- en loongebouw

Per 1 januari 2025 wordt het nieuwe functie- en loongebouw ingevoerd. De verwachting is dat dit leidt tot een loonkostenstijging van ca. 1%.

Het nieuwe loongebouw bevat geen starttabellen. Voor jeugdige werknemers en leerlingen geldt een jeugdloon. Met een jeugdloon blijft het voor bedrijven aantrekkelijk om jongeren aan te nemen en blijven leerlingen gestimuleerd om een opleiding te volgen. De jonge werknemer die een BBL-3-opleiding heeft afgerond, wordt geplaatst op het niveau van de functie die hij gaat vervullen en ontvangt dan dus geen jeugdloon meer. De werknemer die een BBL-2-opleiding heeft afgerond en de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, ontvangt een jeugdloon. Bij het behalen van het BBL-diploma ontvangt de leerling een diplomabonus. Voor BBL-3 en BBL-4 geldt een hogere bonus dan voor BBL-2.

De huidige cao-bepalingen die te maken hebben met het functie- en loongebouw worden per 1 januari 2025 aangepast.

Zwaarwerk-regeling

Voortzetten van de huidige zwaarwerk-regeling per 1-1-2025 met drie jaar tot 1-1-2028, onder de randvoorwaarde dat de RVU-regeling gehandhaafd blijft.

Overwerkregeling voor UTA-personeel

De huidige overwerkregeling voor UTA-personeel in schaal 1, 2 en 3 wordt uitgebreid met een bepaling voor UTA-personeel in schaal 4, 5 en 6.

Nieuw toevoegen aan cao-artikel 5.7.4:

Instroom en behoud van leerlingen

Voor het bevorderen van de instroom en behoud van leerlingen, komt er gedurende de looptijd van de cao een pakket aan maatregelen beschikbaar met een totale waarde van maximaal 20 miljoen per jaar, te betalen uit het O&O-fonds. Mogelijke maatregelen zijn:

Leermeestertoeslag

De machinist met diploma (niveau E) die leermeester is, ontvangt een leermeestertoeslag. Artikel 5.6 wordt hierop aangepast.

Werkdrukvoorziening

Artikel 7.4 Werkdruk geldt voor zowel bouwplaatspersoneel als UTA-medewerkers.

Veiligheid

Zowel werkgevers als werknemers zijn van mening dat de gewenste verbeteringen op het gebied van veiligheid de cao-afspraken overstijgen. Deze moeten structureel en duurzaam worden aangepakt.

Hiervoor wordt een protocolafspraak gemaakt waarbij de gehele sector, opdrachtgevers, politiek en aanpalende sectoren worden betrokken.

Hitte

Protocol-afspraak om te bezien of hitte kan worden ondergebracht in de cao Onwerkbaar weer.

Intredebonus gediplomeerde BOL-3-machinisten SOMA

Gediplomeerde BOL-3-machinisten (SOMA) ontvangen een intredebonus van 2.500 euro. Ingangs- en einddatum nader te bepalen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Verdeling van de loondoorbetaling bij ziekte: 100% in het eerste half jaar, 90% in het tweede half jaar, 80% in het derde half jaar en 70% in het vierde half jaar van arbeidsongeschiktheid.

Informatieplicht bij fusie, bedrijfsoverdracht en bedrijfssluiting

Informatieplicht in cao (artikel 8.4) aanpassen aan de SER-fusiegedragsregels na uitspraak rechter.