Hierbij weer een update rondom de onderhandelingen.  Op 30 oktober is er weer onderhandeld over een nieuwe cao Bouw & Infra. Er is lang en uitvoerig over veiligheid gesproken. Zowel werkgevers als werknemers zijn van mening dat de gewenste verbeteringen op dit gebied de cao-afspraken overstijgen. Deze moeten structureel en duurzaam worden aangepakt. Het voornemen is hiervoor een protocolafspraak te maken waarbij de gehele sector, opdrachtgevers, politiek en aanpalende sectoren worden betrokken. Beide partijen zijn van mening dat het van groot belang is om de aantrekkelijkheid van opleiden in de sector te vergroten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor bouwbedrijven die de leerlingen opleiden. De concrete mogelijkheden hiervoor worden verkend.

Daarnaast hebben de vakbonden, buiten de salariseis van in totaal 14%, voorstellen gedaan die tezamen nog ruim 10% aan salariskostenstijging met zich meebrengen. Een gedeelte hiervan betreft voorstellen voor extra vrije dagen en extra verlofregelingen. Hier kunnen werkgevers niet in meegaan omdat dit de toch al beperkte loonruimte bij bedrijven onder druk zet.

We houden jullie over het vervolg van de onderhandelingen op de hoogte, medio november komt er weer een update.