De cao Bouw & Infra 2021-2022 is door SZW algemeen verbindend verklaard. Het avv-besluit treedt in werking op 7 september 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

 SZW concludeert in de overwegingen bij het avv-besluit:
“Naar aanleiding van het door cao-partijen overgelegde formulier representativiteitsgegevens, de nadere toelichting en het assurancerapport, kan worden vastgesteld dat door cao-partijen in voldoende mate aannemelijk is gemaakt dat de bepalingen van de cao waarop het verzoek tot avv betrekking heeft reeds voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen gelden. De bedenkingen zijn naar mijn oordeel voldoende weerlegd en doen geen afbreuk aan de door cao-partijen overgelegde representativiteitsgegevens.” 

Daarnaast geldt dat het avv-besluit op grond van een daartoe strekkend verzoek van cao-partijen niet van toepassing is op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao oor Hellende Daken.

6 september 2021