Kort door de bocht is het voornemen te starten met bewustwording gevolgd door strakker regels en strenger toezicht.

De bouw en werken op hoogte is een sector en een activiteit die veel gevaren kent. Deze sector en de werkzaamheden op hoogte zullen naar verwachting aangesproken worden op een grotere inzet.

We kunnen nu al in actie komen door na te gaan of we aan alle nu geldende wettelijke verplichtingen voldoen. Denk aan de RI&E, V&G plannen, TaakRisicoInventarisaties, voorlichting en onderricht en werkoverleg, de verplichte aansluiting bij een arbodienst..

Zelfonderzoek bij een bedrijfsongeval

Na een praktijk test is er in 2023 een vernieuwde aanpak bij arbeidsongevallen in werking getreden.

Na een melding van een bedrijfsongeval kan het bedrijf worden voorgesteld om zelf de oorzaken van het ongeval te onderzoeken en een verbeterplan op te stellen. Het verbeterplan moet tot doel hebben herhaling van dit soort ongevallen te voorkomen. Het onderzoek en het verbeterplan moet binnen 15 dagen worden overlegd aan de Nederlandse arbeidsinspectie. Indien de inspectie akkoord gaat met het onderzoek en het verbeterplan ontstaat e mogelijkheid dat er geen sanctie volgt. Wel zal het bedrijf gevolgd worden op het uitvoeren van het verbeterplan.

Omgevingswet

In het Besluit Bouwwerken leefomgeving (onderdeel van de omgevingswet) is in §4.7.11 opgenomen dat bij nieuwbouw rekening gehouden moet worden met het veilig kunnen onderhouden van het gebouw.

Dit houdt in dat als er (technisch gezien) dakrandbeveiliging geplaats kan worden dit ook moet. De OG moet dit mee laten nemen in het ontwerp.

Weliswaar wordt de werkingssfeer in 2024 beperkt tot grondgebonden woningen dit betekent echte niet dat de gespecialiseerd aannemer er niets mee te maken krijgt. Door de hoofdaannemer en de opdrachtgever zal deze aannemer gedwongen worden om de verplichtingen van de hoofdaannemer, die gelden voor zijn werkzaamheden, in te vullen.

Arbeidsmiddelen

De arbeidsmiddelenrichtlijn is omgezet in een Europese verordening machineproducten. Er is een overgangsregeling ingegaan. De verordening moet vanaf januari 2027 volledig zijn ingevoerd. De machinerichtlijn wordt dan ingetrokken. Voor bedrijven is relevant dat er veranderingen zijn met het doel meer duidelijkheid te geven bij het aanpassen van aangedreven gereedschap. In het kort komt het er op neer dat indien gereedschap wordt aangepast, aangetoond  moet worden dat deze aanpassing de veiligheid van het gereedschap niet nadelig beïnvloed.

Werken met PUR-schuim

Een in de bedrijfstak veel voorkomend materiaal. Vanaf augustus 2023 is het verplicht dat elke medewerker, die met materiaal werkt waarin meer dan 0.1 gewichtsprocent (zie hiervoor de handleiding van het product), een speciale opleiding heeft gehad. Zie voor de opleidingen de website trainingen diisocyanaten

Gezondheidsbedreigende materialen

Gezondheidsbedreigende materialen veroorzaken veel problemen met de gezondheid van medewerkers. Het kan een allergie zijn maar ook kanker. Om dit aan te pakken moet waar mogelijk een gezondheidsbedreigend materiaal niet gebruikt worden, vervangen worden door een minder slecht materiaal. Het kan ook gaan om bewerkingen, denk aan het zagen van dakpannen. Ook deze bewerkingen moeten worden vermeden.

De werkgever is verplicht te registreren of, wanneer en wie met kankerverwekkende stoffen heeft gewerkt en wat de intensiteit is geweest. Ook moeten alle gezondheidsbedreigende materialen worden geregistreerd.

Dit is een lastige taak. Het is daarom goed om zo min mogelijk gezondheidsbedreigende materialen of bewerking te laten gebruiken en plaatsvinden.

In het kader van de campagne ‘Zero Death’ is de verwachting dat hieraan zeker aandacht zal worden geschonken.

Wilt u meer weten?

Woensdag 20 maart 2024 wordt van 14.00 – 16.00 uur door Gebouwschil Nederland een workshop veilig werken georganiseerd over de arbo-regelgeving. Deze workshop staat ook open voor alle ontvangers van deze nieuwsbrief. Mocht u hieraan deel willen nemen geef uw gegevens dan door aan ons. Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@aannemersfederatie.nl