Aannemersfederatie Nederland: Herstel bouwsector verder weg dan ooit

poster mkb-aannemers willen bouwenUit onderzoek van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra blijkt dat nog eens 600 mkb-bedrijven in de bouw in de laatste vier maanden van dit jaar failliet zullen gaan en opnieuw enkele duizenden werknemers hun baan zullen verliezen. Een strenge vorst aan het eind van het jaar kan deze situatie nog verder verslechteren.
Het Kabinet-Rutte is ernstig tekort geschoten om de problemen in de bouw en infrasector – die veel verder gaan dan de kredietcrisis – te beslechten. Er voltrekt zich een groot drama in de sector en de kwaliteit van bouwwerken staat op het spel.

Vandaag voert Aannemersfederatie Nederland actie met 30 busjes met mkb-aannemers- bij de bouwwoordvoerders van alle politieke partijen.

Zij moeten worden overtuigd van de problemen in de sector en richting regeerakkoord alles op alles zetten de bouw weer uit het slop te trekken en op de kaart te zetten. Dit heeft ook een positieve uitwerking op het consumentenvertrouwen. De Aannemersfederatie biedt de politici in de vorm van pamfletten en een  notitie de nodige actiepunten aan.

 

Kabinet-Rutte was geen bouwkabinet
Het Kabinet-Rutte heeft volstaan met een tweetal tijdelijke maatregelen; verlaging overdrachtsbelasting en verlaging btw op onderhoud. Daarnaast is te veel tijd verspild met het in het ongewisse laten van de hypotheekrenteaftrek. Ook het verheerlijken van de zzp-status heeft de sector veel schade berokkend. Hierdoor dreigt de vlucht naar de schijnzelfstandigheid, die al enige tijd op gang was door de dure CAO en de lage marges en prijzen, uit de hand te lopen. Bovendien heeft het Kabinet-Rutte de fout begaan de bouw -naast industrie als belangrijkste maaksector - niet in de topsectoren mee te zuigen. De bouw zat helaas niet in de genen van dit Kabinet.

Kwaliteit bouwwerken komt in gevaar
De Aannemersfederatie vreest dat -door de op hol geslagen flexibilisering van de arbeidsrelaties- de komende jaren de kwaliteit van de bouwwerken steeds meer te wensen overlaat en gebreken niet lang op zich laten wachten. Werknemers die de sector verlaten, zorgen voor kapitaalvernietiging omdat vakmanschap wegvloeit. Ook de huidige verkiezingscampagnes stemmen niet tot betere vooruitzichten. Het accent wordt wel heel erg gelegd op doorstroming in de huizenmarkt. Dat die doorstroming cruciaal is onderkent de Aannemersfederatie. Maar in de sector is veel meer aan de hand. Gezond maken van de sector vereist een koerswijziging van kabinet en politiek in de vorm van een investeringsagenda voor de sector.


Financiële instellingen moeten investeren in vernieuwing en renovatie
Om het tij de keren moet er op korte termijn een stevige samenhangende visie en investeringsagenda komen voor en met de bouwsector. Cruciaal hierbij is dat deze investeringsagenda kijkt naar andere vormen van financiering. Zo moeten ook financiële instellingen en pensioenfondsen worden gemobiliseerd te investeren in vernieuwing, verduurzaming en renovatie. Voor wat betreft sturing van beleggingen moet hierbij niet primair worden gefocust op rendement op buitenlands onroerend goed, maar op stimuleren van de nationale economie en versterken van de toegevoegde waarde van onze nationale productie. Waar nodig moet het fiscaal klimaat hiervoor ruimte kunnen creëren. Daarnaast moet meer worden gewerkt met inzet van Europese subsidies voor innovatieve ontwikkelingen die samenwerking tussen mkb-bedrijven in de keten bevorderen.

Verduurzamen, renoveren en innoveren
In deze investeringsagenda moeten ook besluiten worden genomen over cruciale vernieuwingsslagen die in Nederland moeten plaatsvinden. Zoals het verduurzamen en renoveren van het na-oorlogse woningbestand, omvormen van verouderde bedrijventerreinen, vervangen en vernieuwen van het op grote schaal verouderde rioleringsysteem, slopen en herinrichten van leegstaande kantoorruimte, gerichte aanpak van de wijkenproblematiek, creëren van toekomstige woon/zorgconcepten en het faciliteren van de topsectoren in hun behoefte aan fysieke infrastructuur en gebouwde omgeving. Met betrekking tot de topsectoren moet de sector bouw wellicht toch tot 11e topsector worden benoemd. Loskoppeling van de bouw en industrie als maaksectoren van de Nederlandse economie, was in dit verband alles behalve bevorderend voor de sector.

Maatregelen reiskostenforfait, WW en AOW treffen mkb onevenredig zwaar
Dit geldt ook voor maatregelen die het Kabinet-Rutte in haar nadagen trof terzake het reiskostenforfait en de WW. De afschaffing van het reiskostenforfait treft de bouwsector onevenredig zwaar; wisselende werklocaties zijn inherent aan het vak en de te reizen kilometers vol belasten kan de nekslag zijn voor veel bedrijven. Ook de WW-regeling is het paard achter de wagen voor het mkb. Mkb-ondernemers met slechts enkele werknemers zullen de dupe worden als zij zes maanden WW-uitkering voor de kiezen krijgen. Daarnaast vindt de Aannemersfederatie dat werknemers in de bouw – nog steeds een fysiek zwaar beroep- na 45 dienstjaren moeten kunnen blijven uittreden op hun 65e.

BTW-vrijstelling starters over de eerste 100.000 euro
Ten slotte bepleit de Aannemersfederatie BTW-vrijstelling over de eerste 100.000 euro voor starters. Hierdoor kan de woningmarkt uit de funeste stilstand worden getrokken met als effecten: werkgelegenheid in nieuw- en verbouw, behoud van vakkrachten en omzetstijging voor bedrijven uit de bouwsector en aanpalende sectoren. Daarnaast sterken de investeringen van starters het consumentenvertrouwen en neemt het scheefwonen in de huursector af, doordat huurders met een goed inkomen gemakkelijker kopers worden. Voor het kabinet betekent dit geen verlies op BTW-inkomsten door de BTW-heffing op investeringen boven één ton. Dit leidt eerder tot meer BTW-inkomsten, daar bij stilstand niets wordt verdiend.


Actietour ‘MKB-aannemers willen bouwen!’ 3 sept. 2012
De actietour ‘MKB-aannemers willen bouwen!’ voert vandaag langs prominente Kamerleden van CDA - Eddy van Hijum, CU – Carola Schouten, D66 – Kees Verhoeven, Groen Links – Linda Voortman, PvdA - Jacques Monasch, PVV - Ino van den Besselaar, SGP - Kees van der Staaij, SP - Paulus Jansen en VVD – Betty de Boer.