De sector zit in een bijzondere fase. De groei stagneert, onder andere door de stikstof en PFAS-problematiek. De cao-onderhandelingen werden hierdoor eerder uitgesteld. Hoewel de problemen nog niet zijn opgelost, spreken werkgevers vanaf 12 februari toch weer met de bonden over een nieuwe cao. De opgave in de sector is immers groot.

Het afgelopen jaar hebben werkgevers zich ingespannen om bij de achterban op te halen wat volgens hen een toekomstbestendige cao is. In alle regio’s is daarvoor gesproken met werkgevers èn werknemers. Werkgevers zetten in op een wendbare cao met een korte looptijd, vanwege onduidelijkheid over de ontwikkeling van de markt. Maar niet zonder de opgave voor het komende jaar vast te stellen.

De hoofdpunten voor werkgevers zijn:

Een cao die iedereen begrijpt
Het is zowel voor werkgevers als voor werknemers van belang te weten, maar vooral te begrijpen, welke afspraken er in de cao zijn vastgelegd. We zorgen daarom voor een cao die in begrijpelijke taal is geschreven.

Beëindiging van het tijdspaarfonds in de huidige vorm
Het tijdspaarfonds is opgericht in een tijd met een andere kijk op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers. We beëindigen het tijdspaarfonds in haar huidige vorm per 1 januari 2021, zodat alle werknemers zelf kunnen beschikken over vakantiegeld en de waarde van roostervrijedagen.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid
Werkgevers kunnen de werking van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid dat 4 jaar geleden is ingezet steeds beter inschatten. Belangrijke aandachtspunten in de cao zijn de juiste besteding van het duurzaam inzetbaarheidsbudget en de regie die werkgevers zelf willen voeren op het duurzaam inzetbaarheidsbeleid en de -analyses.

Gezond weer aan het werk
Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor verzuim en re-integratie en dat gaat goed. Werkgevers kunnen dan ook voortaan, in goed overleg met de werknemer, bepalen wat er nodig is weer gezond terug aan het werk te gaan. Daarnaast stellen we een evenrediger verdeling van de loondoorbetaling bij ziekte voor. 

Een transparante en eenduidige reisurenregeling
We zorgen voor een reisurenregeling die te begrijpen, uitlegbaar en rekenkundig correct is om discussie over de toepassing te voorkomen.

Meer werknemers in de bouw & infra
We zorgen voor een cao die beter aansluit bij de wet, zodat meer werknemers de kans krijgen op een contract in de bouw en infra. We verruimen onder andere de ketenregeling in de cao naar 3 bepaalde tijdscontracten binnen 36 maanden (conform de WAB).

Vergemakkelijken doorwerken na AOW
Werkgevers en werknemers worden door de cao beperkt in afspraken over het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De wetgever heeft inmiddels mogelijkheden gecreëerd om het werken na de AOW aantrekkelijker te maken. Dit wordt ook in de volgende cao opgenomen.

Doorkijk naar 2021
Werkgevers zetten in op een korte looptijd van de cao. Er zijn daarom een aantal zaken die werkgevers nu al met werknemersvertegenwoordigers moeten bespreken voor de daarop volgende daaropvolgende cao. Voorbeelden daarvan zijn een betaalbare regeling voor oudere werknemers met zwaar werk, meer budget voor duurzame inzetbaarheid en een transparant functie- en loongebouw.

De volledige voorstellen zijn hier terug te vinden.

13 februari 2020