Meldingsplicht buitenlandse werkgevers uit de EU/EER en Zwitserland
Buitenlandse dienstverrichters uit de EU/EER en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland een dienst komen verrichten, moeten dit vooraf melden. Dit kan online via www.postedworkers.nl. Deze meldingsplicht geldt voor tijdelijke diensten die op of na 1 maart 2020 beginnen. Op www.postedworkers.nl vindt u ook meer informatie over wat dit betekent voor de dienstverrichter en zelfstandige van buiten Nederland en voor hun opdrachtgever.

Nederlandse arbeidswetten en cao-voorwaarden
De WagwEU verplicht bedrijven om zich te houden aan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden die gelden in Nederland. Zo zorgt de wet er o.a. voor dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond wordt met gelijk loon. Als een buitenlandse werknemer aan de slag gaat in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan gelden bovendien de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Administratieve verplichtingen
De dienstverrichters uit EU-landen met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

De verplichting om documenten, zoals loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten en betalingsbewijzen in Nederland aanwezig te hebben op de werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben); Inlichtingenverplichting: Alle informatie verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU; De verplichting om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert. Deze contactpersoon hoeft nog niet te worden gemeld.

Boetes en sancties
Als de WagwEU niet wordt nageleefd, kan de Inspectie SZW een boete opleggen aan de buitenlandse dienstverrichter die hier in Nederland de werkzaamheden verricht.

Bron: Inspectie SZW

11 februari 2020