De werkgeversdelegatie heeft een eindbod uitgebracht met een gemiddeld loonbod van 10%. De vakbonden hebben dit eindbod voorgelegd aan hun leden. CNV heeft dit met een positief advies gedaan terwijl de FNV dit eindbod neutraal naar hun leden heeft gestuurd. Het is nu aan de leden van de bonden om dit eindbod te aanvaarden of af te wijzen. Daarvoor hebben zij de tijd tot 12 december aanstaande. Wij verwachten u kort na deze datum nader te kunnen berichten.  Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Het door de werkgeversdelegatie gedane eindbod treft u hieronder aan.

Looptijd

Een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (12 maanden).

Loon

Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee maal verhoogd:

De van toepassing zijnde cao-vergoedingen worden op de hierboven genoemde momenten verhoogd met de genoemde percentages.

Invoering functie- en loongebouw

Per 31 december 2024 wordt het nieuwe functie- en loongebouw ingevoerd. De verwachting is dat dit leidt tot een loonkostenstijging van ca. 1%. Bedrijven die om gegronde redenen aangeven dat het voor hen onmogelijk dan wel onwenselijk is om te voldoen aan deze cao-verplichting, kunnen hiervoor dispensatie aanvragen.

Het nieuwe loongebouw bevat geen starttabellen. Voor jeugdige werknemers en leerlingen geldt een jeugdloon. Met een jeugdloon blijft het voor bedrijven aantrekkelijk om jongeren aan te nemen en blijven leerlingen gestimuleerd om een opleiding te volgen. De jonge werknemer die een BBL3-opleiding heeft afgerond, wordt geplaatst op het niveau van de functie die hij gaat vervullen en ontvangt dan dus geen jeugdloon meer. De jonge werknemer die een BBL2-opleiding heeft afgerond en de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, ontvangt een jeugdloon.

De huidige cao-bepalingen die te maken hebben met het functie- en loongebouw worden per 31 december 2024 aangepast.

Harmonisatie UTA- en bouwplaatspersoneel

Cao-partijen gaan het komende jaar een externe partij opdracht geven om te komen tot een inventarisatie bij vakorganisaties en werkgevers hoe in de nabije toekomst om moet worden gegaan met het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden van UTA- en bouwplaatspersoneel in combinatie met het nieuwe functiewaarderingssysteem.

Diplomabonus

Bij het behalen van het BBL-diploma ontvangt de leerling een diplomabonus. Met ingang van deze cao is de startdatum van de opleiding leidend: deze moet binnen de looptijd van de cao liggen. Cao-artikel 5.19 wordt hierop aangepast. De leerling die van BBL2 naar BBL3 gaat, ontvangt na 3 maanden opleiding een doorleerbonus van 500 euro.

Zwaarwerkregeling

De huidige zwaarwerkregeling wordt per 1-1-2026 voortgezet met 5 jaar tot 1-1-2031, onder de randvoorwaarde dat de RVU-regeling gehandhaafd blijft.

De functie van uitvoerder wordt met ingang van 1 januari 2024 toegevoegd aan de zwaarwerkregeling.

Overwerkregeling voor UTA-personeel

De huidige overwerkregeling voor UTA-personeel in schaal 1, 2 en 3 wordt uitgebreid met een bepaling voor UTA-personeel in schaal 4, 5 en 6.

Nieuw toevoegen aan cao-artikel 5.7.4:

Maxima voor werktijd, pauze(s) en reistijd

Voor UTA-werknemers geldt, net als voor bouwplaatswerknemers, dat de werktijd, voorgeschreven pauze(s) en werkelijke reistijd samen niet langer mogen duren dan 12 uur per dag (cao-artikel 2.2.3).

Instroom en behoud van leerlingen

Voor het bevorderen van de instroom en het behoud van leerlingen, komt er gedurende de looptijd van de cao onderstaand pakket aan maatregelen beschikbaar met een totale waarde van maximaal 20 miljoen euro per jaar, te betalen uit het O&O-fonds.

De maatregelen zijn:

Nadere invulling door DB cao.

Cao-partijen gaan in overleg met de opleidingsbedrijven om te bezien welke maatregelen nog meer nodig zijn om de instroom van leerlingen te bevorderen.

Stage

De bedragen in bijlage 5.2 Stageregeling bouw & infra worden voor mbo-stagiairs verhoogd van 400 naar 550 euro per maand en voor hbo- en universitair stagiairs verhoogd van 550 naar 650 euro per maand.

Leermeestertoeslag

De machinist met diploma (niveau E) die leermeester is, ontvangt een leermeestertoeslag. Artikel 5.6 wordt hierop aangepast. 

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer UTA-werknemers wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 19 cent per kilometer naar 21 cent per kilometer en indien passend binnen de fiscale vrijstelling 23 cent per kilometer (cao-artikel 5.9.4).

Werkdruk

Artikel 7.4 Werkdruk geldt voor zowel bouwplaatswerknemers als UTA-werknemers.

Cao-partijen adviseren bouwbedrijven om werkdruk en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting bespreekbaar te maken, zowel in de gesprekken met de ondernemingsraad als in de individuele gesprekken tussen werkgever en werknemer.

Aantal vakantiedagen

Artikel 3.1.1 dat regelt dat de bouwplaatswerknemer één extra vakantiedag krijgt in elk jaar waarin tussen Kerstmis en Nieuwjaar vijf werkdagen vallen, is eveneens van toepassing op UTA-werknemers.

Digitale vaardigheden

Werkgevers zien het belang van digitale vaardigheden bij werknemers. Werknemers kunnen gedurende de looptijd van deze cao, dus uiterlijk tot en met 31 december 2024, aanspraak maken op een voucher ter waarde van maximaal 500 euro, betaald door het O&O-fonds. Deze voucher kunnen zij inzetten om hun digitale vaardigheden te verbeteren.

Veiligheid

Zowel werkgevers als werknemers zijn van mening dat de gewenste verbeteringen op het gebied van veiligheid de cao-afspraken overstijgen. Deze moeten structureel en duurzaam worden aangepakt.

Cao-partijen spannen zich in om gezamenlijk met de overheid, opdrachtgevers, aanverwante sectoren, toeleveranciers, opdrachtnemers, werkgevers en werknemers de veiligheid in de sectoren bouw en infra structureel te verbeteren. Hiertoe zal door de voorzitters van de partijen gezamenlijk een convenant worden opgesteld waarin onder meer wordt meegenomen:

Werkgeversorganisaties en vakbonden nemen hiertoe het initiatief.

Hitte

Er wordt een afspraak gemaakt om te onderzoeken of hitte kan worden ondergebracht in de cao Onwerkbaar weer, op basis van de adviezen van Volandis.

Intredebonus gediplomeerde BOL3-machinisten SOMA

Gediplomeerde BOL3-machinisten (SOMA) ontvangen een intredebonus van 2.500 euro. Ingangs- en einddatum nader te bepalen.

Informatieplicht bij fusie, bedrijfsoverdracht en bedrijfssluiting

Informatieplicht in cao (artikel 8.4) aanpassen aan de SER-fusiegedragsregels na uitspraak van de rechter.