Wat heeft de AVG veranderd?
De AVG heeft onder meer gezorgd voor:

In de volgende vragen zal dieper worden ingegaan wat persoonsgegevens zijn en welke regels er gelden voor de verwerking ervan.

Wat wordt er verstaan onder persoonsgegevens en het verwerken van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, herleidbaar zijn tot een individu. Dat wil zeggen gegevens die laten zien wie een persoon is (bijv. sekse, nationaliteit, godsdienst, leeftijd, BSN, NAW-gegevens, IP-adres)

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt in het algemeen bedoeld het verzamelen, delen en opslaan van persoonsgegevens. Maar ook het wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen en vernietigen van persoonsgegevens, zijn manieren van het verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken?
De AVG noemt 6 gronden waarop het toegestaan is om persoonsgegevens te verwerken. Van de 6 gronden waarop gegevensverwerking wél toegestaan, zijn er 4 relevant voor uw bedrijfsvoering: De gegevensverwerking vindt plaats bij (klik op de links voor uitgebreidere informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens):

De andere 2 grondslagen zijn:

Welke persoonsgegevens mag ik verwerken?
Een organisatie mag alleen persoonsgegevens verwerken voor een specifiek, vastgesteld doel. U mag deze gegevens ook niet langer bewaren dan nodig is voor dit doel. Dit betekent dat u intern goed moet nagaan welke gegevens u verwerkt en of daarvoor specifieke bewaartermijnen gelden.
Voor bijzondere persoonsgegevens (bijv. gezondheid/ziekte, ras, religie, politieke overtuigingen) gelden strengere eisen

Wat zijn de gevolgen heeft de AVG voor de dagelijkse praktijk van mijn bedrijf?
Uit het bovenstaande blijkt wel dat de AVG een grote impact kan hebben op uw dagelijkse bedrijfsvoering. Het belangrijkste is dat u een privacy beleid voor uw organisatie moet vaststellen. Om een dergelijk beleid vast te stellen moet u bijv. inventariseren welke en vastleggen hoe persoonsgegevens in uw bedrijf verwerkt worden. Daarna moet het privacy beleid afgestemd worden met de betrokkenen, bijv. uw personeel, administratie, maar ook met uw opdrachtgevers en onderaannemers.

Meer Informatie:

Downloads