AFNL: investeringsagenda voor herstel bouw koppelen aan Lenteakkoord

Aannemersfederatie Nederland verwacht van Tweede Kamer en Kabinet niet alleen bezuinigingen en rondpompen van geld door aan de ene kant een maatregel in te zetten om elders een gat te dichten. Tweede Kamer en Kabinet moeten juist nu met een investeringsagenda bouw en infra komen om de sector uit de crisis te trekken. Geen investeringsagenda die meer financiële middelen van de Nederlandse overheid verlangt, maar een investeringsagenda die met andere insteek en inzet van middelen, bijvoorbeeld Europese subsidies, tot stand komt.

Financieringsmogelijkheden via Europese gelden
Kabinet en Tweede Kamer moeten besluiten durven nemen t.a.v. een aantal grote projecten. Cruciaal is hierbij te kiezen voor samenhangende maatregelen, die ieder voor zich een stuk dynamisering, vernieuwing en verduurzaming meebrengen en gezamenlijk voor vertrouwen en ondernemend gedrag zorgen. Aanknopingspunten liggen er genoeg. Zoals de cruciale rol die de bouwsector moet gaan vervullen om de topsectoren te faciliteren, innovatieve mogelijkheden voor bouw- en infrabedrijven voor nieuwe woon/zorgconcepten, inzet op verduurzaming en renovatie van het na-oorlogse woningbestand en omvorming van verouderde bedrijventerreinen tot distributiecentra rond stedelijke agglomeraties, met voor de bouw- en infrasector uitdagende concepten rond aanleg, inrichting, logistiek,ontsluiting en energiehuishouding. Bij deze vernieuwende bouw- en infraconcepten moet ook op andere manier naar financiering worden gekeken, zoals via Europese fondsen en subsidies of private bronnen. De Nederlandse overheid moet dan wel bereid zijn hierin mee te denken, daar financiering vanuit Europa veelal geen sinecure is.

Lenteakkoord = bezuinigingsakkoord zonder toekomstvisie
T.a.v. de bezuinigingsmaatregelen in het Lenteakkoord stelt de AFNL, dat deze ondanks de woningmarktmaatregelen de sector geen goed doen. De permanente verlaging van de overdrachtsbelasting wordt gefinancierd uit de belasting op woon-werkverkeer door de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding en het belasten van de auto van de zaak of leaseauto. Een voor de sector de facto vestzak-broekzakmaatregel. De btw-verhoging daarbij van 19 naar 21% zorgt voor extra verslechtering van de concurrentiepositie in de bouw. Dat er iets moest gebeuren aan de hypotheekrenteaftrek stond voor de AFNL vast. Echter, de nu in het Lenteakkoord aangekondigde maatregel maakt de situatie voor starters er niet beter op. Daarnaast leren EIB-doorrekeningen dat deze maatregel ook op de lange termijn negatieve effecten heeft voor de hele sector. Overigens zou een opbrengst gegenereerd uit de beperking van de hypotheekrenteaftrek weer ten goede moeten komen aan de sector door bij voorkeur de btw op onderhoud en renovatie te verlagen.

Download: Investeringsagenda in reactie op Lenteakkoord


23 mei 2012