Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Dag van de Bouw ook in 2021 geannuleerd

  Helaas heeft de organisatie moeten besluiten ook dit jaar geen landelijke Dag van de Bouw te organiseren. Het is momenteel te onduidelijk welke beperkende maatregelen rondom evenementen er op 25 september nog van kracht zullen zijn. We zien er naar uit om in 2022 de vijftiende editie van de Dag van de Bouw weer plaats te laten vinden. Dag van de Bouw is een jaarlijkse open dag waarop bouwlocaties door heel Nederland hun bouwhekken openstellen om mensen kennis te laten maken met de positieve

  ...
 • Bonden blokkeren vlotte invoer modern functiewaarderingsstelsel

  Na een nieuwe dag van cao-onderhandelingen voor de Bouw & Infra is er nauwelijks voortgang geboekt in afspraken tussen bonden en werkgevers. De vertraging werd vooral veroorzaakt door nieuwe inbreng van de bonden over punten waar eerder overeenstemming bestond, bijvoorbeeld rond de invoer van een nieuw loongebouw. 

 • UTA dossier op tafel tijdens cao-onderhandelingen Bouw en Infra

  “Een onderhandelingsresultaat is binnen handbereik” stelt George Raessens, voorzitter van de werkgeversdelegatie na twee dagen van intensieve gesprekken met de bonden. “Met focus kunnen we snel een overeenkomst sluiten die perspectief biedt voor íedereen die werkt in de bouw en infra.”

 • Stichting IBK: Praat mee over de Wkb!

  afbeelding ibkOp donderdag 15 april ­­dekt Stichting IBK opnieuw de lunchtafel! Onder leiding van Titia Siertsema, implementatiemanager van de Wkb, schuift dan Tonko Aeilkema van de gemeente Emmen aan. Tonko zal ingaan op de veranderingen die de wet op de kwaliteitsborging voor de gemeente betekent. Tegen welke problemen

  ...
 • Werkgevers Bouw & Infra willen vaart maken met 2-jarige CAO

  Inzet bonden blokkeert deal en zet rem op loonruimte!

  De onderhandelingen over een nieuwe cao Bouw & Infra gaan langzaam. Details voeren de boventoon. Wat echt nodig is voor een cao die perspectief biedt en werk laat lonen voor iedereen, is te weinig onderwerp van gesprek. Bonden stellen zich te veel doelen om snel tot een overeenkomst te kunnen komen.

  Veel doelen beperken de loonruimte en dat betekent minder salarisstijging voor iedereen. De wens voor een

  ...
 • Eén jaar Helpdesk Corona Bouw & Techniek

  Eén jaar een corona-helpdesk, het is een beetje als het vieren van je 40e verjaardag. Je geniet van de taart, maar toch doet het ook pijn. Dit jubileum vieren we dan ook niet, maar we staan vandaag wel even stil bij de fantastische samenwerking en de resultaten in het afgelopen jaar.

  Pro-actief voor de sector
  Alle betrokken partijen hebben zonder aarzeling de handen en expertise ineengeslagen en dat heeft geresulteerd in een Helpdesk Corona Bouw en Techniek die

  ...
 • Onderhandelaars cao Bouw & Infra bespreken werkgeversvoorstellen

  Op maandag 22 maart hebben werkgevers en werknemers verder gesproken over de cao Bouw & Infra. Tijdens de overleggen op 3 en 10 maart lag de nadruk op het bespreken van de werknemersvoorstellen. Vandaag waren de werkgeversvoorstellen onderwerp van gesprek. 

 • Lunchlezingen richting circulariteit voor het MKB

  Op 25 maart wordt gestart met de 10-delige lezingenreeks ‘Versnellen in het MKB’. Tijdens de lezingen worden tools besproken die MKB bouwondernemers kunnen inzetten om een sprong richting circulariteit te maken. Elke week zullen een aantal sprekers op verschillende relevante thema’s beknopt uitleg geven over de praktische toepassing van de verschillende tools voor een MKB bedrijf, waarmee een eerste handreiking wordt geboden om actief met circulariteit aan de slag te

  ...
 • Aannemersfederatie: wettelijk halveren betaaltermijnen grootbedrijf helpt mkb-aannemers

  Goed, dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Rechtsbescherming nu daadwerkelijk, gehoor hebben gegeven aan het jarenlange pleidooi om de betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb te halveren van zestig naar dertig dagen en nu daadwerkelijk een wetsvoorstel hebben ingediend, aldus de Aannemersfederatie. Hiermee komt hopelijk snel een einde aan het fenomeen dat mkb-aannemers als ‘kredietverstrekker’ fungeren voor grote bedrijven, waardoor het mkb

  ...
 • Vervolg onderhandelingen cao Bouw & Infra

  Op woensdag 10 maart hebben werkgevers en werknemers verder gesproken over de cao Bouw & Infra. In het eerste overleg op 3 maart lag de nadruk op het bespreken van de FNV voorstellen. Vandaag waren de voorstellen van CNV het onderwerp van gesprek. 

 • Zevende nieuwsbrief Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Deze nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten. Dat betekent niet dat er in de tussentijd niets is gebeurd. In deze nieuwsbrief geven we een korte schets van de gebeurtenissen van de afgelopen periode. Daarnaast kunnen we melden dat de eerste AFNL-proefprojecten van start zijn gegaan. Ook daarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen.

  Stand van zaken wetgeving
  De minister heeft in november van vorig jaar de vragen beantwoord die vanuit de Kamers waren gesteld

  ...
 • Aannemersfederatie: markant oud AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis overleden

  Op 74-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Winterswijk Henk Klein Poelhuis, oud-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, op 24 februari jl. overleden. Klein Poelhuis was de eerste voorzitter van de Aannemersfederatie. Hij bekleedde het voorzitterschap vanaf de oprichting van de AFNL in 2008 tot 2018. 

  Voor zijn vele en grote verdiensten voor het mkb in bouw en infra en de Aannemersfederatie in het bijzonder gedurende 10 jaar voorzitterschap, werd hij bij

  ...
 • Cao-onderhandelingen Bouw en Infra gestart

  Op weg naar een cao met toekomstperspectief

  Het zijn onzekere tijden voor de bouw- en infrasector. De ontwikkelingen rondom corona maar ook het stikstofdossier zorgen ervoor dat niemand weet hoe onze sector zich precies zal ontwikkelen in de nabije toekomst. Toch zijn de cao-onderhandelingen weer gestart.
  De opgave voor de sector is groot en daarom is besloten om met elkaar te praten over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. Tijdens de cao-onderhandelingen nemen de partijen de

  ...
 • Loket subsidieregeling aanschaf emissieloze bedrijfsauto gaat open

  Met ingang van 15 maart gaat het loket voor de subsidieregeling voor de aanschaf van een emissieloze bedrijfsauto open. Deze subsidieregeling is opgezet n.a.v. de introductie van emissievrije zones voor de stadslogistiek vanaf 2025.

  Bedrijven die actief zijn in een dergelijke zone kunnen hiermee hun voordeel doen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de RVO.
  ...

 • (cao)Onwerkbaar Weer/vorstverlet /vorst-WW

  Onwerkbaar weer
  Bij extreem weer kan uw bedrijf stil komen te liggen. Bijvoorbeeld bij strenge vorst, hoog water of sneeuw. Sinds 1 januari 2020 is er in de wet bepaald wanneer er in dat geval door de werkgever een beroep kan worden gedaan op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. De wettelijke regeling is door cao-partijen verder uitgewerkt in de

  ...
 • Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken, zorg voor bewoners Brede wooncoalitie pakt woningtekort aan

  De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen.

  Een unieke coalitie van 34 organisaties, waaronder de AFNL, heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen

  ...
 • Onderzoek Tijdspaarfonds – TSF

  In opdracht van cao-partijen Bureau Bouw & Infra voert USP Marketing Consultancy een onderzoek uit onder zowel werkgevers als werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre u waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, ook wel bekend als TSF.

  Waarom dit onderzoek?
  Cao-partijen Bouw & Infra willen achterhalen of er een toekomst is voor het Tijdspaarfonds in de huidige vorm of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op uw wensen en

  ...