Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Vervolg onderhandelingen cao Bouw & Infra

  Op woensdag 10 maart hebben werkgevers en werknemers verder gesproken over de cao Bouw & Infra. In het eerste overleg op 3 maart lag de nadruk op het bespreken van de FNV voorstellen. Vandaag waren de voorstellen van CNV het onderwerp van gesprek. 

 • Zevende nieuwsbrief Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Deze nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten. Dat betekent niet dat er in de tussentijd niets is gebeurd. In deze nieuwsbrief geven we een korte schets van de gebeurtenissen van de afgelopen periode. Daarnaast kunnen we melden dat de eerste AFNL-proefprojecten van start zijn gegaan. Ook daarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen.

  Stand van zaken wetgeving
  De minister heeft in november van vorig jaar de vragen beantwoord die vanuit de Kamers waren gesteld

  ...
 • Aannemersfederatie: markant oud AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis overleden

  Op 74-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Winterswijk Henk Klein Poelhuis, oud-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, op 24 februari jl. overleden. Klein Poelhuis was de eerste voorzitter van de Aannemersfederatie. Hij bekleedde het voorzitterschap vanaf de oprichting van de AFNL in 2008 tot 2018. 

  Voor zijn vele en grote verdiensten voor het mkb in bouw en infra en de Aannemersfederatie in het bijzonder gedurende 10 jaar voorzitterschap, werd hij bij

  ...
 • Cao-onderhandelingen Bouw en Infra gestart

  Op weg naar een cao met toekomstperspectief

  Het zijn onzekere tijden voor de bouw- en infrasector. De ontwikkelingen rondom corona maar ook het stikstofdossier zorgen ervoor dat niemand weet hoe onze sector zich precies zal ontwikkelen in de nabije toekomst. Toch zijn de cao-onderhandelingen weer gestart.
  De opgave voor de sector is groot en daarom is besloten om met elkaar te praten over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. Tijdens de cao-onderhandelingen nemen de partijen de

  ...
 • Loket subsidieregeling aanschaf emissieloze bedrijfsauto gaat open

  Met ingang van 15 maart gaat het loket voor de subsidieregeling voor de aanschaf van een emissieloze bedrijfsauto open. Deze subsidieregeling is opgezet n.a.v. de introductie van emissievrije zones voor de stadslogistiek vanaf 2025.

  Bedrijven die actief zijn in een dergelijke zone kunnen hiermee hun voordeel doen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de RVO.
  ...

 • (cao)Onwerkbaar Weer/vorstverlet /vorst-WW

  Onwerkbaar weer
  Bij extreem weer kan uw bedrijf stil komen te liggen. Bijvoorbeeld bij strenge vorst, hoog water of sneeuw. Sinds 1 januari 2020 is er in de wet bepaald wanneer er in dat geval door de werkgever een beroep kan worden gedaan op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. De wettelijke regeling is door cao-partijen verder uitgewerkt in de

  ...
 • Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken, zorg voor bewoners Brede wooncoalitie pakt woningtekort aan

  De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen.

  Een unieke coalitie van 34 organisaties, waaronder de AFNL, heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen

  ...
 • Onderzoek Tijdspaarfonds – TSF

  In opdracht van cao-partijen Bureau Bouw & Infra voert USP Marketing Consultancy een onderzoek uit onder zowel werkgevers als werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre u waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, ook wel bekend als TSF.

  Waarom dit onderzoek?
  Cao-partijen Bouw & Infra willen achterhalen of er een toekomst is voor het Tijdspaarfonds in de huidige vorm of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op uw wensen en

  ...
 • Kamervragen na AFNL-NOA-onderzoek ontzorgpolis

  Het CDA, Hilde Palland, heeft maar liefst 13 Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bekendheid en functioneren van de MKB-Ontzorgpolis, als alternatief voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht.
  Dit naar aanleiding van de door AFNL-NOA gepresenteerde resultaten van het onderzoek naar de MKB-Ontzorgpolis.De Aannemersfederatie is verheugd dat de resultaten op deze manier opnieuw als Kamervragen bij de minister zijn neergelegd. AFNL pleit al

  ...
 • In BouwBelang nr 6: verkort loondoorbetalingsplicht en compenseer quarantaineplicht

  Omslag Bouwbelang 6In BouwBelang 6: AFNL-NOA pleiten voor het bekorten van de loondoorbetalingsplicht en compensatie van de quarantaineplicht. Minister Wiebes ziet kansen voor het mkb na de pandemie en diversiteit in de steigerbouw. Daarnaast hoe een opdrachtgever met eigen team en in goed overleg met aannemers mooie waterschapsprojecten realiseert,

  ...
 • Cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard

  De cao Bouw & Infra is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard.

  Het avv-besluit treedt in werking op 21 november 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

  23 november 2020

 • Tot 10 miljoen voor aantrekken en behoud vakkrachten in bouw & infra

  Om antwoord te kunnen geven op de enorme opgaaf in de woningbouw, mobiliteit en de energietransitie heeft de bouw & infra mensen nodig. Met een nieuw stimuleringsprogramma ter waarde van 10 miljoen trekken werkgevers, vakbonden en overheid gezamenlijk op om vakkrachten voor de sector te behouden én nieuwe mensen te werven. 

 • AFNL-NOA: politiek, verkort loondoorbetalingsplicht voor mkb

   Mkb-ontzorgpolis biedt geen soelaas, blijkt uit onderzoek

  De MKB-ontzorgpolis biedt niet of nauwelijks soelaas voor mkb-ondernemers. Voor 83% van de mkb-ondernemers is de polis onbekend en ruim driekwart daarvan vindt de polis ook niet interessant. Mkb-ers worden hierdoor niet ontzorgd en blijven met de financiële risico’s en verantwoordelijkheid voor re-integratie van zieke of deels arbeidsongeschikte werknemers zitten.

  Dit

  ...
 • AFNL-NOA:Kabinet compenseer quarantaineverzuim voor mkb-aannemers!

  Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra vinden dat het Kabinet moet terugkomen op haar besluit loondoorbetaling bij quarantaineverzuim niet te compenseren. Het Kabinet geeft aan dat zo’n regeling niet uitvoerbaar is, omdat de verzuimreden niet achterhaalbaar is. De administratie van een ondernemer levert echter volgens AFNL-NOA voldoende bewijs voor wat betreft de reden van verzuim.

  De ondernemer moet juist die reden van verzuim registreren, daar er bij ziekte verplichtingen

  ...
 • Stimuleringsregeling BBL, bevorder instroom en behoud vakkrachten

  Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 en onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

  Inhoud van de regeling...