Wet Werk en Zekerheid - Wwz
Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesproken om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Op basis van dit akkoord is de Wet werk en zekerheid (Wwz) uitgewerkt.
Het doel van de Wet Werk en Zekerheid is om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Daarom worden wijzigingen doorgevoerd op 3 terreinen: het flexrecht;
het ontslagrecht; de werkloosheidswet (WW). De WWZ, ingaande vanaf 2015, moet ontslagprocedures sneller, eerlijker en goedkoper te maken. Zo wordt de macht en positie van flexwerkers groter en moeten meer mensen uit de WW werk krijgen.
De presentatie van de heer mr. M.C. Veenstra, senior adviseur juridische zaken AWVN kunt u hier downloaden.

Wet Aanpak Schijnconstructies - WAS
Vanaf 1 juli 2015 is er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen via de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Met deze wet wil het kabinet de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden. Zo is er een verbod op inhoudingen en verrekeningen op het WML (bijvoorbeeld voor huisvesting, zorgpremie). De WAS legt een grote verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Als een onderaannemer of een ingehuurd bedrijf het cao-loon niet betaalt, of de wet- en regelgeving aan zijn laars lapt, is uiteindelijk de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken en werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald. De wet biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Het zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. De meeste onderdelen van de wet gaan per 1 juli 2015 in, enkele onderdelen per 1 januari 2016. De presentatie van mevrouw L. Zandstra, beleidsmedewerkster ministerie SZW kunt u hier downloaden.


Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties - Wet DBA
Opdrachtgevers lopen op dit moment door de vrijwaring die verbonden is aan de VAR-WUO geen risico’s voor het werken met ZZP’ers die in het bezit zijn van een onjuiste VAR. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Met dit wetsvoorstel worden de verantwoordelijkheden van opdrachtnemer en opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht. In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Het onderscheid tussen zelfstandige en werknemer is in de uitvoeringspraktijk van belang voor de vraag of er sprake is van inhoudings- en premieplicht voor loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het is de wettelijke taak van de Belastingdienst om dit te controleren en waar nodig te handhaven. De AFNL werkt samen met andere partners aan een conceptcontract dat door ondernemers in de sector kan worden gebruikt zodra het door de Belastingdienst is goedgekeurd. De presentatie van de heer mr. J.W. Reintjes, Projectleider deregulering beoordeling arbeidsrelatie Belastingdienst, kunt u hier downloaden.

29 september 2015