Marktvragen Corona Rijksvastgoedbedrijf
Mocht de situatie in een specifiek geval anders zijn dan hiervoor geschetst – bijvoorbeeld doordat bepaalde werkzaamheden zijn stilgelegd of de toegang tot een projectlocatie wordt geweigerd als gevolg van de coronamaatregelen – dan hoort het Rijksvastgoedbedrijf dit graag, zodat snel gezocht kan worden naar een werkbare oplossing. In eerste instantie dient dit te worden gemeld bij de gebruikelijke contactpersoon (de contract-, project- of objectmanager). Door de huidige omstandigheden kan het echter soms voorkomen dat een reactie van het Rijksvastgoedbedrijf langer op zich laat wachten dan gebruikelijk. In dat soort gevallen kunnen ondernemingen ook contact opnemen via het Vragenformulier Marktvragen Corona via de website van het Rijksvastgoedbedrijf

Communicatie & kostenverhogende omstandigheden
Nog meer dan gebruikelijk, is het van belang dat het Rijksvastgoedbedrijf en opdrachtnemers snel en duidelijk met elkaar blijven communiceren. Transparantie, openheid en het goed vastleggen van afspraken zijn daarbij van groot belang. Dit geldt ook voor mogelijke effecten als gevolg van de coronamaatregelen. Normaal gesproken gaan we bij bijzondere omstandigheden met elkaar in overleg of en zo ja, in hoeverre, naar redelijkheid en billijkheid aanspraak gemaakt kan worden op compensatie of termijnverlenging. Op dit moment kunnen we nog niet goed overzien wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen en hoe daarvoor in algemene zin gecompenseerd zal worden, bijvoorbeeld via verzekeringen of algemene maatregelen. In de huidige omstandigheden kan het enige tijd duren voordat dit overleg gehouden kan worden. Opdrachtnemers worden daarom verzocht een goede administratie met bewijsmiddelen bij te houden. Daarbij moet worden gedacht aan het vastleggen van werkzaamheden die niet of pas later uitgevoerd kunnen worden, te late levering van materiaal of de verminderde beschikbaarheid van (gekwalificeerd) personeel.

Boetes & vertraging
Als er als gevolg van de coronamaatregelen vertraging in de uitvoering ontstaat, zal het Rijksvastgoedbedrijf zich coulant opstellen bij contractueel opgenomen boeteclausules. In het verlengde daarvan doet het Rijksvastgoedbedrijf een beroep op opdrachtnemers om zich eveneens redelijk en flexibel op te blijven stellen.

31 maart 2020