Met deze brief delen sociale partners Bouw & Infra hun zorgen over dit ingediende amendement en doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om op 9 april a.s. voor het wetsvoorstel te stemmen, inclusief de mogelijkheid voor inschaling in het non-formele onderwijs en het ingediende amendement dus niet aan te nemen.

Als het amendement van de leden Soepboer en Tseggai wordt aangenomen, en het NLQF-raamwerk alleen van toepassing is op het formele, door de overheid bekostigde onderwijs, betekent dit het einde van branchegecertificeerde vakopleidingen in de bouw- en infrasector.

In de bouw- en infrrasector staat het opleidingsaanbod in het formele onderwijs al langere tijd onder druk en steeds meer kleine opleidingen, zoals bijvoorbeeld de opleiding voor metselaar, voeger etc., dreigen uit het door de overheid bekostigde bestel te vallen. De afgelopen jaren heeft het door de overheid bekostigde onderwijs stapsgewijs afscheid genomen van deze kleine opleidingen omdat ze kostentechnisch niet haalbaar zijn. Het gaat daarbij veelal om geschoold ambachtswerk.

Inschaling in NLQF is voor de bouw- en infrasector van grote waarde voor het voortbestaan van deze kleine opleidingen. Door NLQF kunnen we vakmanschap vasthouden en als georganiseerd bedrijfsleven laten uitvoeren. Sociale partners hebben het NLQF-raamwerk dan ook omarmd als een belangrijk instrument voor de scholing en ontwikkeling van volwassenen, waar dat in de bouw- en infrasector via het formele onderwijs niet langer mogelijk is.

Met een non-profit stichting en subsidie vanuit de sector, hebben sociale partners in de bouw- en infrasector een flexibel, modulair, kwalificerend opleidingsaanbod met arbeidsmarktrelevantie en kwaliteits- en niveau borging (NLQF) ontwikkeld. De beoogde deelnemers, volwassenen van 23 jaar en ouder, zijn met name zij-instromers, om- of bijscholers, uitkeringsgerechtigden en statushouders. Mensen kunnen via het behalen van een (deel)vakbekwaamheidsbewijs dat wordt ingeschaald in NLQF doorgroeien naar een volwaardig diploma. Deze opleidingen zijn afgeleid van de kwalificatiestructuur in het mbo en maken gebruik van hetzelfde lesmateriaal. Hierbij vindt er een goede samenwerking plaats tussen mbo-instellingen en opleidingsbedrijven.

Daarom is het voor sociale partners van groot belang dat op 9 april a.s. voor het wetsvoorstel wordt gestemd, nadrukkelijk inclusief de mogelijkheid voor inschaling in het non-formele onderwijs.