De bedenkingen van de asbestondernemingen zijn (wederom) ‘afgewezen’. SZW concludeert in de overwegingen bij het avv-besluit:

“Deze bedenkingen zijn een herhaling van eerder ingebrachte bedenkingen waarover al is besloten in het avv-besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 september 2021 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bouw & Infra (Staatscourant nr. 36710, 6 september 2021). Conform paragraaf 3.2 van het Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV) zijn herhalingsbedenkingen evident kansloos.”

Daarnaast geldt dat het avv-besluit op grond van een daartoe strekkend verzoek van cao-partijen niet van toepassing is op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.