In de Ontwerp Nederlandse Praktijkrichtlijn 8092 is door NEN beschreven waar binnen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verantwoordelijkheden en verplichtingen komen te liggen. Deze wet geldt vanaf 2021, maar al dit jaar worden er landelijk bouwprojecten volgens deze nieuwe wet uitgevoerd.

Lees de volledige AFNL reactie.

Digitaal consumentendossier
In de NPR en de daarbij gepubliceerde filmpjes wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat de aannemer verplicht is een digitaal consumentendossier te leveren en te vullen. ‘Dat is naar onze mening niet in overeenstemming met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die slechts spreekt over het leveren van een dossier’, aldus AFNL in een reactie.
Bovendien: ‘Artikel 757a BW is regelend recht. Dat wil zeggen dat de aannemer geen dossier hoeft te leveren als de opdrachtgever daar geen prijs op stelt. Het leveren van een dossier vraagt een flinke inspanning van de aannemer waarmee kosten zijn gemoeid. De instandhouding van een digitaal dossier zal ook kosten voor de eigenaar met zich meebrengen. Het is niet ondenkbaar dat een opdrachtgever (niet noodzakelijkerwijs de uiteindelijke koper/eigenaar) de kosten er niet voor over zal hebben en zal afzien van een dossier.’

Veelheid aan informatie
De Aannemersfederatie laat in de reactie blijken zich te storen aan de ‘veelheid van gedetailleerde informatie waarvan wij ons afvragen of de opdrachtgever daarmee is geholpen. De opdrachtgever wordt overspoeld met informatie waar hij in veel gevallen niets mee kan. Zonde van de gemaakte kosten.’
De NPR legt praktisch alle verplichtingen ten aanzien van het vullen van het dossier onterecht bij de aannemer. In een aantal gevallen is de aannemer niet de leverancier en maakt het desbetreffende onderdeel van het dossier geen deel uit van de levering van de aannemer. ‘Hierbij valt te denken aan grond, gasmeter en dergelijke. De vraag is dan wel wie deze onderdelen aanlevert.’

Overlap en terminologie
In een groot aantal onderdelen is er volgens AFNL sprake van een overlap met het dossier bevoegd gezag indien er sprake is van een vergunningplichtig werk. ‘Wij achten het tweemaal aanleveren van dezelfde informatie onnodige administratieve last en niet effectief. Wij stellen voor te volstaan met een verwijzing naar het bevoegd gezag of de vergunninghouder.’
Ook constateert AFNL dat op een aantal plaatsen een van de bouwvoorschriften afwijkende terminologie wordt gehanteerd. Dat werkt onduidelijkheid in de hand. ‘Wij stellen voor de terminologie in overeenstemming te brengen met de bouwvoorschriften.’

Geen taak aannemer
Op veel plaatsen wordt de aannemer verplicht uitgebreide informatie te verstrekken over de milieuprestatie en de milieubelasting van de toegepaste producten. Dat is naar onze mening geen taak van de aannemer, maar van de leverancier van de desbetreffende producten. AFNL is ook teleurgesteld in het ontbreken van een disclaimer in het consumentendossier over ondeskundig handelen bij bouw of verbouw. ‘Dit kan ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. En de schade als gevolg van dat onzorgvuldig handelen kan niet op de aannemer worden verhaald. Tot onze spijt ontbreekt die buitengewoon belangrijke waarschuwing.’

23 december 2019