Helaas heeft de politieke druk om met wetgeving en boetes lange betalingstermijnen te bekorten en daaraan een maximum van 60 dagen te verbinden, niet geleid tot verandering van het betaalgedrag van opdrachtgevers. De AFNL had met de initiatiefnemers in de Tweede Kamer - Agnes Mulder, Jacques Monasch en Mei LI Vos – gehoopt dat de wet ervoor zou zorgen dat lange betaaltermijnen van soms 90 tot 120 dagen tot het verleden gaan behoren, omdat grote bedrijven een rente moeten betalen aan het mkb als zij zich niet aan de maximale betaaltermijn van 60 dagen houden. Echter, naar nu blijkt is er weinig effect van de wet merkbaar en lijkt het er op dat sommige opdrachtgevers hun termijnen oprekken naar de wettelijke grens van 60 dagen. Ook blijft de systematiek van de renteboete in de praktijk lastig. Als een mkb-bedrijf zelf zijn opdrachtgever de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt daar dit direct invloed heeft op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.

Helaas fungeren mkb-aannemers bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ en komen daardoor soms zelfs in financiële problemen. Aanpassing van de corrigerende wettelijke betalingstermijn naar 30 dagen zou de scherpe kantjes van de vrije markteconomie verder af kunnen halen, aldus de AFNL. Daarnaast hoopt de Aannemersfederatie dat de staatssecretaris en Tweede Kamer ook willen kijken naar het oprekken van offertetermijnen door overheidsopdrachtgevers, die eveneens leiden tot oprekking van betalingstermijnen. Hier lopen veel mkb-aannemers tegenaan die werken voor gemeenten, provincies en andere overheidsopdrachtgevers. Een tweetal pilots om hieraan paal en perk te stellen vanuit MKB INFRA (de mkb-aannemers in de infrasector), hebben inmiddels tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid.

Voor AFNL-onderzoek Betalingsgedrag,  zie pag. 22 en 23 Monitor MKB Bouw en INFRA

25 april 2019