MKB-aannemers willen bouwen!

Om de problemen van de bouwsector – die in zeer zwaar weer verkeert – expliciet onder de aandacht van politici te brengen, organiseert Aannemersfederatie Nederland een aantal bijeenkomsten met Tweede Kamerleden. Tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst met een negental Tweede Kamerleden in Nieuwspoort in Den Haag, hebben mkb-aannemers en bestuurders van de bij de Aannemersfederatie aangesloten branches de urgentiepunten voor het mkb voor het voetlicht gebracht.
Cruciaal hierbij voor de korte termijn zijn: btw-verlaging op renovatie en onderhoud, btw-vrijstelling voor starters op de woningmarkt over de eerste 100.000 euro, het fenomeen schijnzelfstandigheid een halt toeroepen en herinvoering van de deeltijd-WW, aldus voorzitter Henk Klein Poelhuis van Aannemersfederatie Nederland.

Verduurzamen en revitaliseren cruciaal
Voor de wat langere termijn kan een deel van de verhuurdersheffing worden ingezet worden voor een Stads- en dorpsvernieuwingsfonds om verouderde wijken op te knappen en moet haast worden gemaakt met revitalisering en verduurzaming van het naoorlogse woningbezit met inzet van middelen uit pensioenfondsen. Daarnaast is nú investeren in onder- en bovengrondse infrastructuur van vitaal belang, want door gemeentelijke en provinciale bezuinigingen op onderhoud, dreigt verwaarlozing.

Samenhangende investeringsagenda met nieuwe financieringswegen
Ook is van essentieel belang dat er op vrij korte termijn een samenhangende investeringsagenda komt voor bouw en infra met andere inzet van middelen en nieuwe financieringswegen. Cruciaal is tevens dat de bouw wordt gekoppeld aan de topsectoren. Bouw en infraondernemers maken het mogelijk dat bedrijven in andere branches kunnen excelleren, maar dan moeten zij wel hun faciliterende taak kunnen uitvoeren. De bouw als elfde topsector zou in dit opzicht getuigen van proactief inzicht van het Kabinet. Dat de Nederlandse overheid, en met name EZ, veel meer aandacht moet hebben voor het stimuleren van samenwerking tussen sectoren, waardoor je spillovers creëert waarbij bedrijven van elkaar leren en verbindingen leggen en maken, zoals aangegeven door professor Frank den Buter in NRC, sprak de voorzitter van de AFNL in dit verband zeer aan.

Lichtpuntjes via nieuwe minister voor Wonen?!
Hopelijk brengt de nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst enige lichtpuntjes, aldus Klein Poelhuis. “Want de commissie-Van Oosten, ingesteld door zijn voorganger, was doof voor de punten die de mkb-bouw- en infrasector heeft aangedragen en is gemakshalve aan het mkb voorbijgegaan. Het verbaast de AFNL enigszins dat de minister voor Wonen de activiteiten van deze Commissie als fantastisch typeert. Voorbijgaan aan de mkb-bouw, die goed is voor 60% van de productie in Nederland, is niet echt handig. Inmiddels heeft minister Blok ook te kennen gegeven dat de sector bouw voorlopig 2 jaar op een houtje moet bijten. Want, stimulering van de bouw zou geen structureel effect hebben op de economische vooruitgang,” aldus Klein Poelhuis, “die deze opmerking mild wil typeren als schoonheidsfoutje. Laten we hopen dat minister Blok zich de komende tijd omringt met de juiste adviseurs, die met beide benen in de gehele sector staan.”

Politieke wil is er, nu nog een andere inzet van middelen
De Tweede Kamerleden van CDA, CU, D66, SGP, SP, PvdA en VVD debatteerden onder leiding van EIB-directeur Taco van Hoek over de urgentiepunten voor de bouw. De politieke wil om iets te doen voor de mkb-aannemers, zo bleek, is zeker aanwezig. Grootste struikelpunt bleek op bepaalde punten de andere inzet van middelen, alhoewel verschillende kamerleden hiervoor suggesties aandroegen en hebben beloofd na te gaan wat er mogelijk is.

Download hier:


Op 3 september 2012 vond er een bouwverkiezingstour langs Tweede Kamerleden plaats, waar anders dan anders de Aannemersfederatie de politici in het land opzocht.

Actiethema's

Aannemersfederatie Nederland heeft een dertiental actiethema’s benoemd (klik op link voor meer informatie):


Actietour 3 september 2012
Met twee colonnes bouwbusjes reed de verkiezingstour ‘MKB-aannemers willen bouwen’  op 3 september door het land. De bouwbusjes met daarin de voorzitters van de bij de Aannemersfederatie aangesloten branches en ondernemers, zijn gevuld met pamfletten met actiethema’s om de bouw- en infrasector uit het slop te trekken. De woordvoerders van de negen grote politieke partijen kregen pamfletten overhandigd, waarna korte straatdebatten met hen plaatsvonden over de wijze waarop de bouw uit de crisisput kan worden getrokken. De twee colonnes bezochten de Tweede Kamerleden CDA - Eddy van Hijum, CU – Carola Schouten, D66 – Bart Vink, Groen Links – Linda Voortman, PvdA – Jacques Monasch, PVV – Ino van den Besselaar, SGP – Kees van der Staaij en Elbert Dijkgraaf, SP – Paulus Jansen en VVD – Betty de Boer.

Download hier de notitie ‘MKB-aannemers willen bouwen, renoveren en innoveren!'

klik hier voor de foto’s van de actietour.