Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • CAO Bouw & Infra per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard

  De CAO Bouw & Infra welke is afgesloten voor de periode 1 april 2018 tot en met 31 december 2019 is per 27 februari 2019 algemeen verbindend verklaard. Het besluit is niet van toepassing op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.

  27 februari 2019

 • AFNL: Wet Kwaliteitsborging invoeren op zo kort mogelijke termijn

  Het bestuur en de leden van de Aannemersfederatie hebben zich 20 februari 2019 tijdens een Ledenvergadering uitgesproken voor invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen en liefst op de korte termijn. In de Ledenvergadering over Circulaire Bouweconomie is ook gesproken over de verwarring die is ontstaan door de berichtgeving in Cobouw over de Wet kwaliteitsborging en het standpunt daarin van AFNL. Deze berichtgeving kwam op gang naar aanleiding van een ingezonden brief van vijf

  ...
 • Cemwood wint BouwBelang MKB Trofee 2019

  Dé persprijs voor innovatie door en voor het mkb op de BouwBeurs

  certificaatVandaag ontvangt Cemwood op de Bouwbeurs uit handen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en het AFNL-blad BouwBelang de BouwBelang MKB Trofee 2019. Cemwood is een circulaire dekvloer uit versteende houtsnippers.
  Arie

  ...
 • Mbo-opleidingen Klimaattechniek met werkgarantie

  Dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven – waaronder de AFNL - en de overheid hebben het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek ondertekend. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat meebeweegt met de veranderingen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. De afspraken uit het convenant sluiten daarmee aan op het recente ontwerp-klimaatakkoord en laten zien dat mbo en bedrijfsleven inspringen op de vraag van de markt naar meer gespecialiseerde

  ...
 • AFNL-NOA: afspraken loondoorbetaling eerste stap in goede richting

  Dat minister Koolmees van SZW met de koepelorganisaties voor werkgevers en verzekeraars afspraken heeft gemaakt over de beperking van risico’s voor ondernemers en hen ontlast van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen, vindt AFNL-NOA een goede zaak. Hiermee wordt een eerste positieve stap gezet in het oplossen van één van de grote knelpunten op de arbeidsmarkt. Hard nodig nu ondernemers nog steeds zeer beperkt vaste medewerkers in dienst nemen vanwege de risico’s van de

  ...
 • AFNL-NOA: verheugd over Kamerbrede steun verankering MKB-Toets in wetgevingstraject voor álle departementen

  AFNL en NOA zijn verheugd dat de Tweede Kamer vandaag Kamerbreed de motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de implementatie van de MKB-Toets heeft aangenomen. Hierdoor wordt direct bij evaluatie van de pilots met de MKB-Toets in april 2019 duidelijk hoe de MKB-Toets zodanig in pré-wetgevingstrajecten wordt geïmplementeerd dat álle departementen volgens het “pas toe of leg uit”- principe gaan werken met de MKB-Toets.

 • AFNL-NOA: politici neem risico’s loondoorbetaling bij ziekte weg voor mkb-ondernemers!

  petitie oproepAFNL-NOA voorzitter Sharon Gesthuizen biedt de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan om daadwerkelijk iets te doen aan het verkorten van de loondoorbetalingsplicht van mkb-ondernemers voor tenminste het tweede ziektejaar en de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers weg te nemen op dit vlak. Onderhandelingen over dit dossier

  ...
 • AFNL-NOA: goed dat Tweede Kamer stevig inzet op verankering MKB-Toets voor toekomstige wet- en regelgeving

  AFNL en NOA vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer vandaag bij het Algemeen overleg van de commissie EZK over Regeldruk en ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ stevig inzet op de uitvoering van de MKB-Toets en de verankering van deze toets voor toekomstige regelgeving voor het bedrijfsleven.

  De door AFNL en NOA lang bepleite MKB-Toets, die is verankerd in het Regeerakkoord, moet er voor zorgen dat in een voorfase van wetgeving wordt getoetst of betreffende

  ...
 • AFNL-NOA: Zomer/wintertijd nog niet afschaffen; eerst economisch onderzoek

  De besluitvorming over het afschaffen van de zomer- of wintertijd moet worden uitgesteld totdat onderzoek is gedaan naar de economische effecten hiervan. Met name in de bouwsector zou permanente zomertijd wel eens productiviteitsverlies kunnen opleveren. De Europese Commissie laat de regeringen van de lidstaten de vrije keuze bij het afschaffen van het systeem van zomer/wintertijd om permanent te kiezen voor zomertijd of wintertijd.
  In de bouw, infra en afbouw zitten veel productieve

  ...
 • BouwBelang 4: Tweede Kamerleden willen ‘ruim baan voor kleine ambacht’

  Omslag Bouwbelang 4 In BouwBelang nr 4 geven vier woordvoerders onderwijs aan waarom zij ruim baan willen voor opleidingen voor klein ambachtelijke beroepen. Daarnaast in dit nr hoe dove vakmensen toch aan de slag kunnen in de bouw, hoe cruciaal het opleiden van vakmensen is en de initiatieven op dit vlak. Tevens aandacht voor duurzame

  ...
 • AFNL en NOA roepen ondernemers op petitie ‘loondoorbetaling’ te steunen

  AFNL en NOA vragen ondernemers steun bij het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer om daadwerkelijk iets te doen aan de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar en het wegnemen van de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers. AFNL en NOA pleiten er al jaren voor de loondoorbetalingsplicht drastisch te verkorten en hebben hiertoe ook voorstellen gedaan richting politiek, compleet met een financieringsvoorstel. Inmiddels liggen er diverse voorstellen en

  ...
 • Versobering WW gerepareerd voor Bouwnijverheid

  In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een ...

 • Stichting EDI loopbaanloket bouw en infra

  logo stichting EDIStichting EDI is recent preferred supplier geworden van Volandis. Voor de AFNL en de bij haar aangesloten specialistische branches verzorgt Stichting EDI het “Loopbaanloket specialisten bouw- en infra”. Na een DIA-gesprek bij Volandis kan vanaf

  ...
 • Cobouw-Awards beste bouwwerkgever, beste productconcept en meest duurzame project

  Cobouw heeft AFNL gevraagd aandacht te vragen voor een drietal Awards die zij uitreiken op 21 november a.s. en waarvoor u zich kunt inschrijven. Het gaat om: de beste bouwwerkgever, het beste productconcept en het meest duurzame project. Voor elke prijs is een vakjury ingesteld en ook het publiek maag stemmen over de drie genomineerden per categorie. Inzenden en aanmelden is kosteloos en kan tot begin september via onderstaande link Op de site ...

 • AFNL-NOA: Beleidsmakers moeten lef tonen met aanpassing doorbetaling bij ziekte

  Al jaren vragen ondernemers om aandacht voor de problemen van loondoorbetaling bij ziekte. Kleinere werkgevers laten weten dat zij niet of minder snel aan vaste contracten durven te beginnen; velen geven desgevraagd aan hoe nijpend een ziektegeval binnen het bedrijf is geweest. De discussie over hoe dit maatschappelijke vraagstuk kan worden opgelost lijkt muurvast te zitten – ondanks politieke beloften van de afgelopen jaren, aldus AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen in een Opinieartikel

  ...
 • In BouwBelang nr 3: minister Ollongren: ambacht mag niet verloren gaan

  Omslag Bouwbelang 3Minister Ollengren van BZK geeft in deze BouwBelang aan waarom het ambacht niet verloren mag gaan, maar roept mkb-aannemers ook op de stem meer te laten horen. Daarnaast – in het kader van 10 jaar AFNL – kijkt de AFNL samen met de aangesloten branches en samenwerkingspartners naar de speerpunten voor de toekomst, maar blikt in het

  ...