Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • VENIN sluit aan bij Aannemersfederatie Nederland

  De Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland (VENIN) sluit per 1 juli 2013 aan bij Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Dit heeft de algemene ledenvergadering van de VENIN besloten. "Met de aansluiting bij Aannemersfederatie Nederland beoogt VENIN de belangenbehartiging en individuele dienstverlening voor de leden verder te optimaliseren", aldus VENIN-voorzitter Rob van Boxtel.

 • Infrasector en Rijk samen voor duurzaam

  Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die vandaag door ondermeer MKB INFRA en Aannemersfederatie Nederland en de  ministeries van Infrastructuur en Milieu (plus Rijkswaterstaat), Economische Zaken, Defensie, Prorail en 15 andere partijen is ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Kern van de Aanpak

  ...
 • Principebesluit tot samenwerking AFNL en NOA

  Besturen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) hebben het principebesluit genomen tot nauwere samenwerking tussen de beide organisaties. Ontwikkelingen in de sectoren, mede als gevolg van crisis, veranderende vraag, afname van het bouwvolume en fundamentele wijzigingen in de arbeidsmarkt, liggen aan deze krachtenbundeling ten grondslag. Ook het feit dat de werkzaamheden van de leden van beide organisaties in

  ...
 • AFNL: overheid kortzichtig en bouw moet horizontaal samenwerken

  De overheid, en met name het ministerie van EZ, is te veel gefocust op de topsectoren. En dat de bouw als meest getroffen en getergde sector hoegenaamd ontbreekt in het Sociaal Akkoord geeft te denken. Het is gezonder naar de markt zelf te kijken, zeker nu de overheid weinig te bieden heeft. Horizontale samenwerking en regievoering over de eigen werkzaamheden, staan daarbij bovenaan. Dit hield Henk Klein Poelhuis, voorzitter AFNL, zijn leden voor tijdens een goed bezochte ledenvergadering

  ...
 • Eenderde bouwvakkers en schilders verdwenen

  Werkgevers in de bouwbranche willen snel om tafel met de vakbonden. De drie belangrijkste cao’s in de sector moeten grondig aangepast worden vanwege de veranderende marktomstandigheden. Gebeurt er niets, dan stromen de cao’s verder leeg, zodat bijvoorbeeld loonafspraken en zaken als (bij)scholing én andere goede regelingen voor werknemers verdwijnen. Dat schrijven werkgeversorganisaties OnderhoudNL (schilders- en glaszetbedrijven, metaalconservering en vastgoedonderhoud), NOA (afbouw) en

  ...
 • Werkgevers zeggen gezamenlijk CAO voor de Bouwnijverheid op

  Alle betrokken werkgeversorganisaties zeggen vandaag de CAO voor de Bouwnijverheid op. Dit betekent niet dat vanaf dit moment niet meer aan de cao moet worden voldaan.
  De huidige cao geldt nog tot 1 januari 2014.

  De huidige cao voldoet niet meer aan de moderne eisen. Er moet een nieuwe cao komen met de broodnodige hervorming, zodat een concurrerende en toekomstbestendige cao ontstaat waar werkgevers en werknemers mee vooruit kunnen. Dit zal in co-creatie met werknemers en

  ...
 • In BouwBelang van mei een raadgevend onderaannemer, die met de pet op van hoofdaannemer, de opdrachtgever ontzorgt

  In BouwBelang van mei een raadgevend onderaannemer, die met de pet op van hoofdaannemer, de opdrachtgever ontzorgt. Maar ook gemengde reacties uit politiek en branches op het Woonakkoord en drie branche-organisaties die tot samenwerking proberen te komen om zo een echte vuist te maken. Daarnaast de opvolging in het bedrijf van generatie op generatie; hoe krijgt dat handen en voeten en mkb-ondernemers in de infrasector die nieuwe wegen inslaan en zo anticiperen op meer opdrachten.
  ...

 • Aannemersfederatie pleit voor mkb-cao

  Aannemersfederatie Nederland zet in op een cao voor middelgrote en kleine aannemers in de bouw. “De huidige bouw-cao is dicht getimmerd en daardoor onwerkbaar geworden”, aldus Gijs Buijs, bestuurder AFNL,  in een interview in Cobouw van 7 mei 2013. Buijs geeft aan eerst te willen praten over een nieuw fundament voor de bouw, die op dit moment in een transitiefase verkeert. Vervolgens moeten nieuwe cao-afspraken worden gemaakt voor bouw en bouwgerelateerde branches.

  In ...

 • Aannemersfederatie: schijnzelfstandigheid aanpakken/flex regelen binnen de CAO

  Aannemersfederatie Nederland onderschrijft de problematiek van de vele ‘schijnzelfstandigen’ in de bouw, die FNV Bouw vandaag aan de orde stelt bij de politiek.
  De Aannemersfederatie heeft dit al eerder aangekaart bij parlement en minister en dat is de reden dat de minister hierop nu actie onderneemt. Het probleem heeft echter meerdere oorzaken dan FNV Bouw aangeeft. De arbeidsmarkt in de sector is verziekt door de veel te starre en dure CAO, het alsmaar zoeken naar nog ‘diepere’

  ...
 • Crisisafspraken in de bouw

  Cao-partijen in de Bouwnijverheid hebben crisisafspraken gemaakt voor behoud van bbl-2 gediplomeerden en het vergroten van de instroom en behoud van bbl-3 leerlingen. De sector heeft in leerlingen geïnvesteerd, maar dreigt deze leerlingen nu door de crisis te verliezen.

  Met de crisismaatregelen beogen cao-partijen deze leerlingen voor de bouwsector te behouden. Met het invoeren van een afwijkend loon en het beschikbaar stellen van een stimuleringssubsidie, willen cao-partijen de

  ...
 • Aannemersfederatie: inkomenszekerheid cruciaal voor herstel consumentenvertrouwen

  Aannemersfederatie Nederland vindt het door sociale partners en kabinet gesloten sociaal akkoord een eerste stap in de richting van herstel van vertrouwen. Inkomens- en pensioenzekerheid zijn cruciaal voor het herstel van het consumentenvertrouwen, zodat consumenten weer actief worden op de huizenmarkt en projectontwikkelaars en woningcorporaties weer gaan investeren. De Aannemersfederatie juicht de aanpak van schijnconstructies en schijnzelfstandigen toe, maar vindt wel dat kabinet en

  ...
 • AFNL: boeiende analyse commissie Huizenprijzen; vinger nu wel op zere plek leggen!

  Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van kleine en middelgrote bouw- en infrabedrijven, beoordeelt het eindrapport ‘Kosten Koper’ van de Tweede Kamercommissie Huizenprijzen als boeiende en toekomstgerichte analyse van de huizenmarkt en daarmee de huizenprijzen. De Aannemersfederatie wordt gesterkt in haar mening dat het niet de bouwkosten waren die de enorme prijsstijgingen van huizen veroorzaakten. Met de conclusies dat de prijsstijgingen vooral zijn veroorzaakt door meer en

  ...
 • NVBU: Drents offensief om bouw op gang te krijgen

  Gemeentelijk- en provinciaal bestuurders en aannemers voerden gisteravond op initiatief van de Noordelijke Vereniging Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU) in Ruinen in een volle zaal een pittig debat om met elkaar de crisis in de bouw te lijf te gaan. De Commissaris van de Koningin in Drenthe – de heer Jacques Tichelaar - verrichtte de aftrap op deze NVBU-avond met een presentatie waarin hij de aanwezigen verraste met de plannen voor een Drents woningmarkt offensief. Hij, alsook

  ...
 • Aannemersfederatie: laag btw-tarief onderhoud begint aan te slaan bij consumenten

  Aannemersfederatie Nederland signaleert dat - na een wat trage start als gevolg van aanhoudend winterweer, haperend consumentenvertrouwen en erg late duidelijkheid omtrent de inhoud van de regeling - de verlaagde btw-regeling voor onderhoud en renovatie nu begint aan te slaan. Met het voorjaar in het hoofd benaderen opdrachtgevers – voornamelijk consumenten - nu zelf aannemers om verbouwingen te laten realiseren die onder de 6%-regeling vallen. Er zijn signalen van opdrachtgevers dat zij de

  ...
 • Ergste nood bouw-, afbouw- en onderhoudsbedrijven ledigen met 10-punten Manifest

  Op dit moment gaat het buitengewoon slecht met de onderhouds-, bouw- en afbouwsectoren. Door de aanhoudende crisis verdwijnen er steeds meer werknemers uit de sectoren en zet ook in 2013 de uitstroom onverminderd door. Veel bedrijven staat het water aan de lippen en enkele honderden bedrijven zijn inmiddels failliet gegaan. Daarom wenden AFNL, NOA en OnderhoudNL zich met een manifest met een tiental sociaal-economische punten tot Kabinet, Tweede Kamer en sociale partners om de ergste nood

  ...
 • Aannemersfederatie: eindelijk beweging in financieringsmarkt vastgoed

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat er beweging komt in de financieringsstructuur voor de bouw- en woningmarkt. Tot voor kort leken alleen banken hierop het primaat te hebben. Met het eerste advies van Van Dijkhuizen, dat institutionele beleggers stimuleert financieringsvormen voor de bouw- en woningmarkt te ontwikkelen, lijkt hiermee een taboe te worden doorbroken. Hiermee wordt een belangrijk positief signaal aan de sector gegeven.

 • AFNL: vakbond moet na weglopen van CAO-tafel geen krokodillentranen huilen

  Aannemersfederatie Nederland vindt dat de vice-voorzitter van FNV Bouw krokodillentranen huilt nu hij –na aangegeven te hebben niet te willen onderhandelen over de CAO- de veel te lage instroom van jongeren in de sector  wil verbeteren door het deeltijdpensioen naar 60 jaar te brengen. De Aannemersfederatie is het met FNV Bouw eens dat de ontwikkeling op de arbeidsmarkt voor de bouw en infra momenteel dramatisch is en dat jongeren hard nodig zijn in de sector.

 • Informatiebijeenkomsten kabelschade en aanbestedingswet

  Als alles goed gaat treedt de nieuwe Aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking. Voor het tot stand komen van die wet heeft MKB INFRA jaren gestreden, en niet tevergeefs. De intentie van de nieuwe wet is immers onze mkb-bedrijven een betere concurrentiepositie bij aanbestedingen te verschaffen. Nu het zover is willen we u zo goed mogelijk informeren over de gevolgen voor de aanbestedingspraktijk en de wijze waarop uw bedrijf maximaal profijt kan trekken van de

  ...
 • MKB INFRA-lid Klein Wieringen ontvangt eerste certificaat CO2-Prestatieladder

  Aannemings- en transportbedrijf Klein Wieringen uit Hippolytushoef is als eerste uit het collectieve branchebrede opleidingstraject van MKB INFRA gecertificeerd voor de CO-2-prestatieladder. Directeur Piet Klein van Klein Wieringen ontving uit handen van Daan Stuit, voorzitter van MKB INFRA, en Rense Kuil van certificeerder KIWA Nederland het certificaat niveau 3. Aan de eerste cursusronde doen 9 MKB INFRA bedrijven mee; de certificering van de andere 8 bedrijven

  ...
 • MKB Infra richt Adviesraad op

  MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit maakt tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA de oprichting van een Adviesraad bekend. Met de oprichting van de Adviesraad, waarin een aantal vooraanstaande deskundigen en prominenten plaatsneemt, hoopt MKB INFRA - gevraagd en ongevraagd - advies te krijgen over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan de Adviesraad helpen de consequenties van de nieuwe aanbestedingspraktijk naar MKB INFRA bedrijven te

  ...