Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken, zorg voor bewoners Brede wooncoalitie pakt woningtekort aan

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen.

Een unieke coalitie van 34 organisaties, waaronder de AFNL, heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag. Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. 

Lees meer...

Onderzoek Tijdspaarfonds – TSF

In opdracht van cao-partijen Bureau Bouw & Infra voert USP Marketing Consultancy een onderzoek uit onder zowel werkgevers als werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre u waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, ook wel bekend als TSF.

Waarom dit onderzoek?
Cao-partijen Bouw & Infra willen achterhalen of er een toekomst is voor het Tijdspaarfonds in de huidige vorm of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op uw wensen en behoeften. Door inzicht te krijgen in hoeverre u waarde hecht aan het Tijdspaarfonds, in welke mate en op welke wijze u gebruik maakt van deze regeling, en wat uw wensen en behoeften zouden zijn, kan onderzocht worden hoe deze arbeidsvoorwaarden het best ingevuld kunnen worden.

Lees meer...

Kamervragen na AFNL-NOA-onderzoek ontzorgpolis

Het CDA, Hilde Palland, heeft maar liefst 13 Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bekendheid en functioneren van de MKB-Ontzorgpolis, als alternatief voor de verkorting van de loondoorbetalingsplicht.
Dit naar aanleiding van de door AFNL-NOA gepresenteerde resultaten van het onderzoek naar de MKB-Ontzorgpolis.De Aannemersfederatie is verheugd dat de resultaten op deze manier opnieuw als Kamervragen bij de minister zijn neergelegd. AFNL pleit al jaren voor verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Lees meer...

In BouwBelang nr 6: verkort loondoorbetalingsplicht en compenseer quarantaineplicht

Omslag Bouwbelang 6In BouwBelang 6: AFNL-NOA pleiten voor het bekorten van de loondoorbetalingsplicht en compensatie van de quarantaineplicht. Minister Wiebes ziet kansen voor het mkb na de pandemie en diversiteit in de steigerbouw. Daarnaast hoe een opdrachtgever met eigen team en in goed overleg met aannemers mooie waterschapsprojecten realiseert, hoe met een driestappenplan een high tech onderzoekslab is neergezet en de groeiverwachting van het EIB voor na de pandemie.

Lees BouwBelang nr 6

In BouwBelang nr 5: Rijksoverheid investeer in de bouw, Nederlandse bouwer circulair meest actief

Omslag Bouwbelang 5AFNL-NOA roept de Rijksoverheid op snel te investeren in de bouw, voor het te laat is, Europees onderzoek laat zien dat Nederlandse bouwers het meest circulair bouwen, hoogleraar Andy van den Dobbelsteen ziet de ‘gebouwde omgeving’ als energiebron’, mkb-ondernemer ziet strakke deadline als uitdaging voor railwerk en het groene ondernemerschap als uitdaging van deze tijd. Een centrumgebouw wordt tot op de laatste vezel van hout gebouwd, tegelbranche benut de positieve effecten van warmte- en koudeafgifte van tegelvloeren en wil dat dit wordt meegenomen in herijking Energielabel en bepleit lage btw. En duurzaam werkgeverschap zit mkb-ers in de haarvaten.

 Lees BouwBelang nr 5

Cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard

De cao Bouw & Infra is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard.

Het avv-besluit treedt in werking op 21 november 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

23 november 2020

Tot 10 miljoen voor aantrekken en behoud vakkrachten in bouw & infra

Om antwoord te kunnen geven op de enorme opgaaf in de woningbouw, mobiliteit en de energietransitie heeft de bouw & infra mensen nodig. Met een nieuw stimuleringsprogramma ter waarde van 10 miljoen trekken werkgevers, vakbonden en overheid gezamenlijk op om vakkrachten voor de sector te behouden én nieuwe mensen te werven. 

Lees meer...

AFNL-NOA: politiek, verkort loondoorbetalingsplicht voor mkb

 Mkb-ontzorgpolis biedt geen soelaas, blijkt uit onderzoek

De MKB-ontzorgpolis biedt niet of nauwelijks soelaas voor mkb-ondernemers. Voor 83% van de mkb-ondernemers is de polis onbekend en ruim driekwart daarvan vindt de polis ook niet interessant. Mkb-ers worden hierdoor niet ontzorgd en blijven met de financiële risico’s en verantwoordelijkheid voor re-integratie van zieke of deels arbeidsongeschikte werknemers zitten.

Dit blijkt uit onderzoek naar het gebruik van de zogenaamde MKB-ontzorgpolis die Kabinet, verzekeraars en koepelorganisaties voor werkgevers december 2018 in het leven hebben geroepen als oplossing voor de loondoorbetalingsplicht in het 2e ziektejaar.

Het onderzoek is uitgevoerd onder mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de Aannemersfederatie en NOA, samenwerkend in Stichting AFNL-NOA. AFNL-NOA vraagt de Tweede Kamer en het Kabinet in een brief met het oog op de begrotingsbehandeling SZW morgen in de Tweede Kamer, op basis van de resultaten van dit onderzoek nu toch werk te maken van het verkorten van de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar. 

Lees meer...