Onderwijs- en instroom­zaken

  • Extra instroom nodig in de toekomst

AFNL vindt dat de overheid meer moet investeren in bouw(gerelateerde) en technische opleidingen met voldoende regionale spreiding, ook als deze kleinschalig zijn. Daarnaast moet in samenwerking met de overheid de keuze voor onderwijs/opleidingen in ambachtelijke bouw- en infraberoepen worden gepromoot, om voor de toekomst voldoende vakmensen te kunnen opleiden.

De bouw- en infrasector staat voor enorme uitdagingen. Technieken en maatschappelijke opgaves veranderen, kennis en vaardigheden zijn van het grootste belang om kwaliteit en vakmanschap te blijven garanderen. AFNL maakt zich zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt die in schril contrast staat met de groeiende behoefte aan personeel in onze sector. De komende jaren

Ambachtelijke beroepen promoten

Het is dus belangrijk om de instroom op gang te houden. Daarom maakt AFNL zich nog steeds ernstig zorgen over de terugloop van leerlingenaantallen in de bedrijfstak. Goed en aantrekkelijk onderwijs is cruciaal voor een gezonde groei van de sector. AFNL strijdt voor goede en aansluitende opleidingen, docenten en leslocaties. We stimuleren een flexibel en een VMBO- en MBO-aanbod dat bij de tijd is. Dit kunnen we echter niet alleen. Daarom willen we graag in samenwerking met de overheid de keuze voor onderwijs in onze ambachtelijke beroepen promoten bij jonge leerlingen in basisonderwijs, VMBO en MBO. Ook kunnen we er samen met de overheid voor zorgen dat onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Uiteraard dient de overheid met name voldoende te investeren in goed onderwijs om bouwgerelateerde en technische opleidingen aan te bieden met voldoende regionale spreiding. De overheid zal financieel moeten bijspringen om ook kleinschalige opleidingen die van groot belang zijn voor deze sector, waarin zeer veel gespecialiseerde aannemings- en afbouwbedrijven bedrijven werkzaam zijn, in stand te houden. Samen moeten we er voor zorgen dat kennis en capaciteiten van instromers aansluiten bij de veranderende behoeftes van ondernemers/werkgevers en klanten.

Updates