Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • CAO-onderhandelingen 2 en 3 juni

  Werkgevers en vakbonden hebben op 2 en 3 juni 2015 intensief onderhandeld over een nieuwe Bouw-CAO. Alle moeilijke dossiers zijn besproken en er zijn stappen gezet.CAO-partijen tonen wel de inzet om tot een principe-akkoord te komen. De onderhandelingen gaan verder op 11 en 12 juni 2015.

  4 juni 2015

 • Aannemersfederatie verheugd dat ook Eerste Kamer kiest voor eerlijke concurrentie in bouw!

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de Eerste Kamer zojuist unaniem heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De wet moet de door ondernemers zo gewenste eerlijke concurrentie in de bouwkolom terug te brengen. Minister Asscher en het Parlement willen hiermee een eind maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden in onder meer de bouwsector.

  Bonafide mkb-ondernemers –hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers- en hun medewerkers mogen

  ...
 • Aannemersfederatie: Handen Ineen voor een eigentijdse bouw-cao

  Ondernemers en hun medewerkers in de bouw- en infrasector worden geconfronteerd met een andere ‘bouwmarkt’, met sociale wetgeving die mkb-ondernemers weerhoudt medewerkers voor onbepaalde tijd aan te nemen en met leegloop van de cao. Werkgevers en werknemers hebben anno 2015 andere wensen ten aanzien van een cao dan hun voorgangers ooit hebben vastgelegd in de huidige cao. De noodzaak van en roep om een vernieuwende en eigentijdse cao wordt door alle partijen onderschreven en

  ...
 • Duurzaamheid in de bouwpraktijk in BouwBelang nr 2

  In BouwBelang nr 2, de special over duurzaam bouwen, volop aandacht voor kansrijke duurzame bouwprojecten voor het mkb, zoals  energiezuinig bouwen vanuit de schil, hoe de opdrachtgever te ontzorgen, demontabele duurzame appartementencomplexen en hoe eenvoudig EPC 0,3 te behalen. Daarnaast hoe duurzaamheid wordt verankerd in vakopleidingen, hoe studenten Bouwkunde een Summerlabb-paviljoen ontwikkelen en er wordt

  ...
 • Aannemersfederatie: stopzetten lage btw niet verstandig !

  Bouw bepleit structureel laag btw tarief in Belastingplan
  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt het niet verstandig dat het Kabinet heeft besloten de lage btw voor arbeid op renovatie en onderhoud definitief terug te draaien. Het lage btw-tarief heeft er voor gezorgd dat delen van de bouwsector in de afgelopen jaren hebben kunnen overleven. Opdrachtgevers/particulieren kregen hiermee net dat zetje om dat onderhoud of die

  ...
 • Bouwwerkgevers zeggen BTER-cao op

  Werkgevers in de bouw – Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie, de Vereniging van Waterbouwers en NVB – hebben op 31 maart 2015 de collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigen regelingen voor de bouwnijverheid (BTER-cao) opgezegd. Daarmee eindigt de BTER-cao per 31 december 2015. Met de opzegging beogen werkgevers de kosten van collectieve fondsen en de bureaucratie binnen de bedrijfstakeigen regelingen te verminderen. Werkgevers willen voor de toekomst enkel nog een

  ...
 • Rechter: Rimec moet cao toepassen

  Rimec Ltd. moet voorlopig de cao voor de bouwnijverheid toepassen op buitenlandse werknemers, ook die van haar Portugese dochtervennootschappen. Dat heeft de rechter vandaag beslist in een kort geding.

  Het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) handhaaft de cao voor de bouwnijverheid namens de sociale partners in de bouw. Een belangrijk aandachtspunt voor TBB zijn buitenlandse uitzendbureaus die arbeidskrachten in de Nederlandse bouw te werk stellen, maar deze niet belonen conform de

  ...
 • Bouw-cao: weer geen stap gemaakt!

  Op 18 maart 2015 hebben cao partijen bouw opnieuw met elkaar overlegd. Op basis van het informele overleg hadden werkgevers concrete voorstellen met betrekking tot arbeidstijden uitgewerkt en hebben deze vandaag gepresenteerd aan de vakbonden. Vakbonden wilden daar echter vandaag niet op reageren. Er zijn twee nieuwe data gepland: 31 maart en 10 april.

  George Raessens, voorzitter van de werkgeversdelegatie: "We begrijpen dat het een moeilijk proces is maar vinden het spijtig dat er

  ...
 • In BouwBelang 1: Robotisering en de bouw en minister Asscher pakt schijnconstructies aan

  In BouwBelang nr 1 aandacht voor robotisering en 3D-printen in de maakindustrie en de effecten daarvan voor het mkb in bouw en infra. Daarnaast een interview met minister Asscher over de aanpak van schijnconstructie; met verantwoordelijkheid voor de hoofdopdrachtgever. MKB-Nederland-voorzitter Van Straalen geeft aan hoe AFNL en NOA via hun gezamenlijke bestuurszetel meer invloed op de belangen van mkb-ondernemers kunnen uitoefenen. Tweede Kamerlid Erik Ziengs brengt een werkbezoek aan

  ...
 • Aannemersfederatie: Goed dat politiek betalingsgedrag opdrachtgever – mkb aanpakt

  Aannemersfederatie Nederland ondersteunt het voorstel van het CDA het betalingsgedrag van opdrachtgevers en afnemers richting mkb-bedrijven aan te pakken. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ en komen daardoor zelf in financiële problemen.

 • Aannemersfederatie: groen licht Tweede Kamer voor eerlijker concurrentie in bouw, nu Eerste Kamer nog!

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de Tweede Kamer zojuist de volledige Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft aangenomen. Nu de Eerste Kamer nog. De wet is erop gericht de door de Aannemersfederatie zo gewenste eerlijke concurrentie in de bouwkolom terug te brengen. Minister Asscher en de Tweede Kamer willen hiermee een eind maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden in onder meer de bouwsector. De WAS is een eerste stevige stap om goedwillende ondernemers en

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: Koerswijziging wetsvoorstel kwaliteitsborging slag in gezicht mkb-aannemers

  Aannemersfederatie Nederland is verbijsterd over de volkomen onverwachte koerswijziging van de Minister voor Wonen en Rijksdienst in het wetsvoorstel Kwaliteitsborging. De Minister heeft besloten in het nieuwe stelsel eerst van start te gaan met bouwwerken in het kader van nieuwbouw en seriematige verbouwprojecten en pas over twee/drie jaar met andere categorieën bouwwerken via een Algemene Maatregel van Bestuur. Als dit doorgang vindt worden mkb-ondernemers in de bouw op

  ...
 • Aannemersfederatie: verheugd over constructieve inzet politiek bij Wet Aanpak Schijnconstructies

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd over de brede constructieve inzet van de politiek om met behulp van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) voor mkb-aannemers en hun medewerkers eerlijke concurrentie en het leveren van vakmanschap weer mogelijk te maken.
  In het Kamerdebat van afgelopen avond/nacht gaf een brede meerderheid in de Tweede Kamer aan een eind te willen maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden in onder meer de bouwsector. De WAS is een eerste stevige

  ...
 • Aannemersfederatie: Wet Aanpak Schijnconstructies moet eerlijke concurrentie in bouw bewerkstelligen

  De WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) moet voor mkb-aannemers en hun medewerkers eerlijke concurrente mogelijk  maken en malafide gedrag bestraffen. De aannemers in het midden-en kleinbedrijf, verenigd binnen de Aannemersfederatie, zijn het zat te worden vereenzelvigd met misbruik, schijnconstructies, wantoestanden en meer van dit soort zaken. Mkb-aannemers –hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers- willen werken met goed opgeleide vakmensen en kwaliteit en vakwerk

  ...
 • Aannemersfederatie en NOA: Overgangsregeling transitievergoeding positief signaal minister Asscher

  Het siert minister Asscher dat hij werkgevers die veel met ‘gebroken arbeidscontracten’ werken, gedeeltelijk ontziet bij het in werking treden van de ‘6-maandeneis’ bij transitievergoedingen voor deze werknemers. Met het aanbrengen van een knip in de regeling, zodat deze voor de 6-maandeneis pas gaat gelden vanaf 1 juli 2012, komt de minister gedeeltelijk tegemoet aan de bezwaren van de Aannemersfederatie en de NOA.
  De minister voorkomt hiermee hopelijk ook dat

  ...
 • AFNL: Wet Aanpak Schijnconstructies aanscherpen

  Het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies dat door minister Asscher naar de Tweede Kamer is gestuurd moet nog verder worden aangescherpt om opdrachtgevers en hoofdaannemers niet te gemakkelijk onder de ketenaansprakelijkheid uit te laten kruipen. Dit stellen AFNL en NOA in een brief aan minister Asscher van SZW en de Tweede Kamer. Alhoewel minister Asscher onlangs uitsprak te verwachten dat de nieuwe Wet ervoor zal zorgen dat opdrachtgevers realistische prijzen stellen en niemand meer

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: Premiekorting voor zzp’er die werknemer in dienst neemt, is concurrentievervalsend

  D66 lijkt in haar verkiezingsroes de economische werkelijkheid uit het oog te verliezen. Een premiekorting voor zzp’ers die werknemers in dienst nemen, is het slechtst denkbare signaal richting  kleine- en middelgrote bedrijven. Het mkb doet in deze tijd de grootst mogelijke moeite om hun werknemers te behouden. Wie zit er op deze tweedeling op de arbeidsmarkt te wachten?, vraagt de Aannemersfederatie zich af. Niet het mkb, dat zich hierdoor  geschoffeerd voelt en wellicht op

  ...
 • Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers!

  Bouwend Nederland heeft gemeend het overleg voor de CAO Bouwnijverheid met de vakbonden alleen te willen voortzetten. Bouwend Nederland heeft Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra te kennen gegeven geen prijs meer te stellen op haar aanwezigheid bij het overleg, juist nu de cao-onderhandelingen een cruciale fase ingaan.
  Hierdoor zijn volgens de Aannemersfederatie grote groepen mkb-aannemers niet aan de cao-tafel vertegenwoordigd, waardoor zij geen invloed op de arbeidsvoorwaarden

  ...
 • Transitievergoeding groot risico voor mkb-aannemers

  De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) introduceert met ingang van 1 juli 2015 een transitievergoeding voor werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar. AFNL en NOA vragen de Tweede Kamer om een overgangsregeling voor de gevolgen van de ketenbepaling voor de transitievergoeding, omdat bedrijven straks in grote financiële problemen komen door de nieuwe rekenmethode. Een groot aantal bouw- en afbouwbedrijven is zich nu al aan het voorbereiden op het feit dat zij in het recente verleden

  ...