Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • BouwBelang: Politiek van schone schijn en imagoverbeterende aanpak bouw

  In deze BouwBelang ziet AFNL-voorzitter Klein Poelhuis een ‘lucratief vakantiebaantje’ in het uitwerken van de lange termijn structuur en financiering van de opleidingen voor de bouw, betitelen de SP-Tweede Kamerleden Gesthuizen en Ulenbelt het kabinetsbeleid als ‘Politiek van schone schijn’ en lanceren toonaangevende marketing-, branding- en ideeënbureaus een imagoverbeterende aanpak voor de bouw en komen ondernemers uit verschillende branches aan het woord over vernieuwing, samenwerking

  ...
 • AFNL: Evolutie mkb-bouwsector via innovatie op Bouwcampus

  Het is nu eens te meer cruciaal dat innovatie en vernieuwing in de bouwsector wordt gestimuleerd en versneld. En dat de Bouwcampus daadwerkelijk ‘handjes en voetjes’ krijgt en samen met alle partners die haar hebben opgericht gaat doen waartoe wij haar hebben opgericht; samen – opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten - de noodzakelijke vernieuwing in de bouw stimuleren, realiseren en versnellen. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, leefbaarheid, minder

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies goede volgende stap bij bestrijden oneerlijke concurrentie door schijnconstructies

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer doorpakt bij het bestrijden van schijnconstructies en illegale arbeid wil aanpakken. De minister geeft hiermee aan een eind te willen maken aan de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en bonafide ondernemers en hun werknemers een steuntje in de rug te geven. De Aannemersfederatie hoopt wel dat de minister verder doorpakt door ook schijnzelfstandigheid en allerlei andere ‘bijzondere’

  ...
 • Aannemersfederatie: dieptepunt mkb-bouw bereikt? Hoop doet ondernemen!

  Middelgrote en kleine aannemers in bouw en infra zijn in het afgelopen jaar nog dieper in het dal geraakt dan het jaar daarvoor. In 2013 vertrok een nog groter deel van de werknemers op basis van gedwongen ontslag en trokken nog minder bedrijven personeel aan dan in 2012. De werkvoorraad nam af, evenals het aantal flexwerkers. Omzet en rendementen daalden nog verder, wat ook tot uiting kwam in een uiterst minieme animo tot investeren. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een vandaag

  ...
 • Aannemersfederatie: Mkb merkt nog weinig van kabinetsinzet vermindering regeldruk

  De Voortgangsrapportage regeldruk, die de ministeries van BZK en Wonen en EZ hebben opgesteld en heden naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, roept in eerste instantie een gevoel op van déja vu. Alle opeenvolgende kabinetten komen  periodiek met een opsomming van heldendaden die over het algemeen moeilijk traceerbaar zijn, hoe goed kabinetten ook hun best doen ze te kwantificeren. Zo ook hier. Met tevredenheid stelt het kabinet vast dat in 2014 voor een kleine miljard aan

  ...
 • AFNL en NOA: Miljoenenreductie op arbeidsgerichte maatregelen mkb mogelijk zonder overheidskosten

  Mkb-ondernemers in het mkb in bouw, afbouw en infra kan tientallen miljoenen euro’s bespaard blijven als de politiek bereid is een aantal maatregelen rond arbeid en sociale zekerheid bij te stellen. Het gaat om de transitievergoeding in het ontslagrecht, de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar en de SFB (structureel functioneel beperkt)-status. Per bedrijf gaat het om tienduizenden euro’s. Euro’s die hard nodig zijn om de lasten te verlichten, die snel zonder al te veel ingrijpende

  ...
 • AFNL en NOA: Het mkb bouwt aan en in de regio!

  Middelgrote en kleine bedrijven zijn de motor van de economie; een onmisbare schakel die sociale innovatie en technische vooruitgang koppelen aan service- en dienstverlening, vakmanschap, kwaliteit en werkgelegenheid. Én, die zorgen voor leefbaarheid en levendigheid in steden en dorpen. In deze voor de bouw nog steeds economisch lastige tijd proberen bepaalde spelers in de bouw ‘kant-en-klaar-producten’ goed en als energiebesparend en duurzaam te verkopen met liefst overal nul-op-de-meter

  ...
 • BouwBelang; special duurzaam en energiebewust bouwen

  In deze speciale editie van BouwBelang, waarin duurzaam en energiebewust bouwen centraal staan een ‘Inspiratiedossier’waarin inspirerende duurzame innovaties van ondernemers staan opgenomen, een  interview met de voorzitter van Uneto-VNI over samenwerking tussen mkb-bouwers, zeven gespecialiseerde aannemers die door samenwerking gezamenlijk een grootschalig project kunnen aanpakken en een reportage over de wijze hoe solar en dakdekken kunnen samengaan.

  Klik ...

 • AFNL: zorg over stelselwijziging bouwregelgeving

  De Aannemersfederatie heeft  zorg over de voortgang van de stelselwijziging bouwregelgeving. Dat het concurrerende duale stelsel in het Algemeen Overleg tussen minister Blok en Tweede Kamer is gesneuveld is wat de AFNL betreft winst. Intussen denkt de AFNL na over haar eigen rol in het nieuwe stelsel en onderzoekt mogelijkheden om hier op een passende manier invulling aan te geven. Daarbij zijn eenvoud en efficiency sleutelwoorden tegen de achtergrond van leden van de AFNL:

  ...
 • AFNL ondersteunt petitie isolatiebranches

  Ondernemers in de isolatiebranches, waaronder de Venin, bieden de Tweede Kamer half mei een petitie aan met als doel een consistent energiebesparingsbeleid te voeren en de ingangsdatum van verhoging van de btw op woningisolatie uit te stellen totdat er een nieuwe duurzame regeling is. De petitie vloeit voort uit het besluit van het kabinet isolatiemateriaal per 1 januari jl. opeens niet meer onder het lage btw–tarief te laten vallen.
  Het kabinet voert hiermee geen consistent

  ...
 • Verlaagd btw tarief bouw zorgt voor behoud 20.000 banen

  Eén op de twee bedrijen heeft geen of minder mensen hoeven ontslaan als gevolg van het lage btw-tarief

  Rotterdam, 17 april 2014 – Als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op arbeid zijn in de gehele bouw-, installatie- en groenvoorzieningsector bijna 20.000 banen behouden. Sectorbreed zijn de bedrijven dan ook zeer tevreden met deze regeling en pleiten derhalve voor een verlenging om de komende moeilijke jaren een ferme steun in de rug te hebben. Een positief bijeffect van deze

  ...
 • AFNL: Minister Asscher moet Sectorplan Bouw beter uitnutten

  In de aanloop tot het Sectorplan Bouw hebben betrokken partijen het Ministerie van Sociale Zaken meermaals gewaarschuwd dat nieuwe arbeidsplaatsen alleen dan konden worden gerealiseerd, wanneer nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de ondergrondse infrastructuur  weer substantieel zouden aantrekken. Daarvoor is ook een aanzienlijk deel van de beschikbare 56 miljoen uitgetrokken, naast 25 miljoen voor behoud van werkgelegenheid en het bijscholen van medewerkers. Teleurstellend is dan

  ...
 • AFNL: snel helderheid nieuw stelsel bouwregelgeving

  Aannemersfederatie Nederland is voorstander van de stelselwijziging bouwregelgeving zoals ingezet door het Ministerie van BZK. Dat neemt niet weg dat ook de AFNL de ontwikkelingen kritisch volgt en her en der kanttekeningen plaatst bij onderdelen van het stelsel. De AFNL is blij met de oproep van  de stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) om aan tafel te gaan voor overleg.
  De intentie van dat overleg is wat AFNL betreft echter snel helderheid te brengen in de nieuwe

  ...
 • Sectoraanpak Bouw & Infra Drechtsteden in de steigers

  In Drechtsteden hebben wethouder B. van de Burgt van Dordrecht, regionale bouwbedrijven, opleidingsbedrijven, branches en de sociale dienst Drechtsteden een samenwerkingsverklaring ondertekend om voor de korte en lange termijn de krachten te bundelen om instroom van vakbekwaam personeel in de sector te bevorderen en werknemers te ondersteunen bij hun duurzame inzet in bedrijven. De sector bouw en infra zou hiermee een impuls moeten krijgen, concreet vertaald in het beschikbaar stellen van

  ...
 • CAO-partijen Bouw & Infra kiezen voor voortgang nieuwbouwtraject

  Vandaag 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen. Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij voortgang van het nieuwbouwtraject is een tussen-cao afgesproken. “Nu kunnen we versneld aan de slag voor een vernieuwde en moderne bouw-cao” aldus werkgeversvoorzitter George Raessens.

 • Burgemeester Kolff ‘her’opent pand AFNL / NOA in Veenendaal

  De burgemeester van Veenendaal, Wouter Kolff, ‘her’opent officieel het pand van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) in Veenendaal met het doorknippen van een lint. Vanaf medio januari voeren de NOA en de AFNL aan de Nieuweweg 226 gezamenlijk hun secretariaten.

  De burgemeester van Veenendaal, Wouter Kolff, ‘her’opent officieel het pand</p>...</div></div></article>  </li>
  <li class=

 • AFNL en NOA:MKB-aannemer meer dan gemiddeld betrokken bij gemeente

  Eerste manifest lijsttrekkers gemeenten aangeboden aan Emile Roemer - SP

  SP-Tweede Kamerfractievoorzitter Roemer neemt vandaag de eerste exemplaren in ontvangst van een AFNL/NOA-manifest met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en een EIM-enquête over de betrokkenheid van mkb-aannemers bij hun gemeente. Uit de enquête komt naar voren dat 84% van de mkb-aannemers gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, 1,5% van de bedrijfsomzet van mkb-bouwbedrijven naar goede doelen

  ...
 • Convenant Rotterdam: verantwoord aanbesteden in bouw en infra

  Vier partijen in de bouw ondertekenden vandaag een convenant met de gemeente Rotterdam over verantwoord aanbesteden. Het gaat om FNV Bouw, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland en Bouwend Nederland. Het convenant, op initiatief van FNV Bouw, houdt in dat alle bouw- en infraprojecten in opdracht van de gemeente Rotterdam worden uitgevoerd vanuit goed werkgeverschap. In de publieke sector is dit convenant een unicum. AFNL-voorzitter Klein Poelhuis verwacht dat dit convenant een halt toe

  ...
 • Cao partijen bouw spreken weer met elkaar

  In een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen cao te voorkomen zijn cao-partijen bouw op 17 februari 2014 na twee maanden stilte weer met elkaar in overleg getreden. Het overleg vond plaats in een constructieve sfeer. Het volgend overleg staat gepland voor 10 maart aanstaande. Partijen zien dat overleg met vertrouwen tegemoet.

  19 februari 2014