AFNL-NOA: politici neem risico’s loondoorbetaling bij ziekte weg voor mkb-ondernemers!

petitie oproepAFNL-NOA voorzitter Sharon Gesthuizen biedt de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan om daadwerkelijk iets te doen aan het verkorten van de loondoorbetalingsplicht van mkb-ondernemers voor tenminste het tweede ziektejaar en de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers weg te nemen op dit vlak. Onderhandelingen over dit dossier lopen al jaren en ook in het Regeerakkoord is inmiddels ruim een jaar geleden aangegeven dat hieraan iets moet worden gedaan. Het in dienst nemen van vaste medewerkers is momenteel hard nodig en dan moeten deze risico’s geen belemmering vormen.

Lees meer...

AFNL-NOA: goed dat Tweede Kamer stevig inzet op verankering MKB-Toets voor toekomstige wet- en regelgeving

AFNL en NOA vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer vandaag bij het Algemeen overleg van de commissie EZK over Regeldruk en ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ stevig inzet op de uitvoering van de MKB-Toets en de verankering van deze toets voor toekomstige regelgeving voor het bedrijfsleven.

De door AFNL en NOA lang bepleite MKB-Toets, die is verankerd in het Regeerakkoord, moet er voor zorgen dat in een voorfase van wetgeving wordt getoetst of betreffende wetgeving in de praktijk van het mkb uitwerkt zoals was bedoeld en geen hoog overvliegende wet wordt met averechtse effecten.

Lees meer...

AFNL-NOA: Zomer/wintertijd nog niet afschaffen; eerst economisch onderzoek

De besluitvorming over het afschaffen van de zomer- of wintertijd moet worden uitgesteld totdat onderzoek is gedaan naar de economische effecten hiervan. Met name in de bouwsector zou permanente zomertijd wel eens productiviteitsverlies kunnen opleveren. De Europese Commissie laat de regeringen van de lidstaten de vrije keuze bij het afschaffen van het systeem van zomer/wintertijd om permanent te kiezen voor zomertijd of wintertijd.
In de bouw, infra en afbouw zitten veel productieve uren in de vroege ochtend en een definitieve keuze voor de vaste zomertijd zou wel eens een enorm productiviteitsverlies kunnen betekenen voor de bedrijven die buiten werken. En productiviteitsverlies kan de bouwsector zich – mede gezien de enorme opgaves op het gebied van woningbouw en infrastructuur – niet veroorloven.

Lees meer...

BouwBelang 4: Tweede Kamerleden willen ‘ruim baan voor kleine ambacht’

Omslag Bouwbelang 4 In BouwBelang nr 4 geven vier woordvoerders onderwijs aan waarom zij ruim baan willen voor opleidingen voor klein ambachtelijke beroepen. Daarnaast in dit nr hoe dove vakmensen toch aan de slag kunnen in de bouw, hoe cruciaal het opleiden van vakmensen is en de initiatieven op dit vlak. Tevens aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar ook waarom MKB INFRA pleit voor een AanbestedingsAutoriteit en hoe AFNL en NOA de wildgroei aan zzp’ers wil veranderen. En tenslotte aandacht voor het 10-jarig bestaan van AFNL.

Lees meer in BouwBelang 4

29 oktober 2018

AFNL en NOA roepen ondernemers op petitie ‘loondoorbetaling’ te steunen

AFNL en NOA vragen ondernemers steun bij het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer om daadwerkelijk iets te doen aan de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar en het wegnemen van de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers. AFNL en NOA pleiten er al jaren voor de loondoorbetalingsplicht drastisch te verkorten en hebben hiertoe ook voorstellen gedaan richting politiek, compleet met een financieringsvoorstel. Inmiddels liggen er diverse voorstellen en varianten van voormalig minister Asscher van SZW, de GroenLinks-Tweede Kamerfractie, de CDA-Tweede Kamerfractie en MKB-Nederland om deze regeling aan te passen. Het ene voorstel wijst iets meer in onze richting dan het andere.
Maar, ondanks het feit dat in het Regeerakkoord van oktober 2017 staat dat het Kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil verkorten en de re-integratieplicht wil vereenvoudigen, blijft dit hangen in de sfeer van overleggen en nog eens overleggen. En daarnaast stapelen dossiers bij de Sociaal-Economische Raad (SER) zich op. AFNL en NOA vinden dit onwenselijk en willen dat Kabinet en politiek op korte termijn een klap geven op dit dossier en de grote financiële risico’s voor ondernemers in het mkb wegnemen.

Lees meer...

Uitvoering 3e WW-jaar: informatiebrief aan werknemers beschikbaar

Wij ontvangen veel vragen over de uitvoering van het 3e WW-jaar. Eén van die vragen gaat over het informeren van werknemers door werkgevers. Inmiddels is hiervoor een standaardbrief beschikbaar.

Meer weten over 3e WW-jaar?
Veel antwoorden op vragen over het 3e WW-jaar vindt u op de website van de uitvoerende instantie, de Stichting PAWW : www.spaww.nl

AFNL spant zich in om samen met SPAWW te komen tot een zo begrijpelijke en volledige informatie aan werkgevers.

23 augustus 2018

Versobering WW gerepareerd voor Bouwnijverheid

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de Bouwnijverheid hebben via de decentrale cao-akkoorden eerder vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en dat ze aansluiten bij de aanbevelingen die vanuit de Stichting van de Arbeid zouden volgen.

Lees meer...

Stichting EDI loopbaanloket bouw en infra

logo stichting EDIStichting EDI is recent preferred supplier geworden van Volandis. Voor de AFNL en de bij haar aangesloten specialistische branches verzorgt Stichting EDI het “Loopbaanloket specialisten bouw- en infra”. Na een DIA-gesprek bij Volandis kan vanaf nu worden doorverwezen naar Stichting EDI. Stichting EDI begeleidt met ervaren loopbaanadviseurs werknemers bij de ontwikkeling in hun verdere loopbaan.

Lees meer...

Cobouw-Awards beste bouwwerkgever, beste productconcept en meest duurzame project

Cobouw heeft AFNL gevraagd aandacht te vragen voor een drietal Awards die zij uitreiken op 21 november a.s. en waarvoor u zich kunt inschrijven. Het gaat om: de beste bouwwerkgever, het beste productconcept en het meest duurzame project. Voor elke prijs is een vakjury ingesteld en ook het publiek maag stemmen over de drie genomineerden per categorie. Inzenden en aanmelden is kosteloos en kan tot begin september via onderstaande link Op de site cobouwawards.nl staan ook de voorwaarden en nadere uitleg.

www.cobouwawards.nl/home

1 augustus 2018

AFNL-NOA: Beleidsmakers moeten lef tonen met aanpassing doorbetaling bij ziekte

Al jaren vragen ondernemers om aandacht voor de problemen van loondoorbetaling bij ziekte. Kleinere werkgevers laten weten dat zij niet of minder snel aan vaste contracten durven te beginnen; velen geven desgevraagd aan hoe nijpend een ziektegeval binnen het bedrijf is geweest. De discussie over hoe dit maatschappelijke vraagstuk kan worden opgelost lijkt muurvast te zitten – ondanks politieke beloften van de afgelopen jaren, aldus AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen in een Opinieartikel in het Financieele Dagblad.

Lees meer...