AFNL-NOA: afspraken loondoorbetaling eerste stap in goede richting

Dat minister Koolmees van SZW met de koepelorganisaties voor werkgevers en verzekeraars afspraken heeft gemaakt over de beperking van risico’s voor ondernemers en hen ontlast van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen, vindt AFNL-NOA een goede zaak. Hiermee wordt een eerste positieve stap gezet in het oplossen van één van de grote knelpunten op de arbeidsmarkt. Hard nodig nu ondernemers nog steeds zeer beperkt vaste medewerkers in dienst nemen vanwege de risico’s van de arbeidsmarktwetgeving.

Lees meer...

Eigen risicoperiode voor Vorst WW-regeling cao Bouw & Infra verlaagd naar 5 dagen

ijssterPartijen bij de cao Bouw & Infra hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor deze winterperiode te verlagen van 15 dagen naar 5 dagen.

Reden is dat de bouw- en infrasector de afgelopen jaren voldoende premie heeft opgebouwd in het sectorfonds Bouwbedrijf. Daarmee kan nu het aantal eigen risicodagen in de Vorst WW-regeling in artikel 74 van de cao worden verlaagd. Zo komt de door de bedrijven in de bouw- en infrasector afgedragen premie ook weer ten goede aan een deel van de ondernemingen die de premie hebben opgebracht.

Lees meer...

BouwBelang nr 5 over modulair opleiden via Gaan in de Bouw en de Bouwplaats van de toekomst

omslag Bouwbelang 5In BouwBelang nr 5 geeft prof. Elphi Nelissen, TU Eindhoven, haar visie op de bouwplaats van de toekomst aan de hand van circulair bouwen, energietransitie en duurzaam bouwen. Daarnaast voorbeelden van nieuwe verdienmodellen in de bouwkolom, anticyclisch investeren en de wijze waarop circulair bouwen en duurzaamheid in de ondernemerspraktijk wordt toegepast. Taco van Hoek, EIB, geeft zijn visie op de bouweconomische verwachtingen, maar ook op een bouwbenchmark, die in de maak is.

Ook de start van de eerste modulaire eigentijdse beroepsopleiding GAan in de Bouw, waarmee de eerste leerlingen in Horst aan de slag zijn. Tevens een pleidooi voor het grootschalig testen van brandveilige gevels, een pleidooi om de WIG kleiner te maken en de MKB Toets sneller en breder te gaan toepassen.

 Lees BouwBelang nr 5

 

20 november 2018

 

AFNL-NOA: verheugd over Kamerbrede steun verankering MKB-Toets in wetgevingstraject voor álle departementen

AFNL en NOA zijn verheugd dat de Tweede Kamer vandaag Kamerbreed de motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de implementatie van de MKB-Toets heeft aangenomen. Hierdoor wordt direct bij evaluatie van de pilots met de MKB-Toets in april 2019 duidelijk hoe de MKB-Toets zodanig in pré-wetgevingstrajecten wordt geïmplementeerd dat álle departementen volgens het “pas toe of leg uit”- principe gaan werken met de MKB-Toets.

Lees meer...

AFNL-NOA: politici neem risico’s loondoorbetaling bij ziekte weg voor mkb-ondernemers!

petitie oproepAFNL-NOA voorzitter Sharon Gesthuizen biedt de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan om daadwerkelijk iets te doen aan het verkorten van de loondoorbetalingsplicht van mkb-ondernemers voor tenminste het tweede ziektejaar en de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers weg te nemen op dit vlak. Onderhandelingen over dit dossier lopen al jaren en ook in het Regeerakkoord is inmiddels ruim een jaar geleden aangegeven dat hieraan iets moet worden gedaan. Het in dienst nemen van vaste medewerkers is momenteel hard nodig en dan moeten deze risico’s geen belemmering vormen.

Lees meer...

AFNL-NOA: goed dat Tweede Kamer stevig inzet op verankering MKB-Toets voor toekomstige wet- en regelgeving

AFNL en NOA vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer vandaag bij het Algemeen overleg van de commissie EZK over Regeldruk en ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ stevig inzet op de uitvoering van de MKB-Toets en de verankering van deze toets voor toekomstige regelgeving voor het bedrijfsleven.

De door AFNL en NOA lang bepleite MKB-Toets, die is verankerd in het Regeerakkoord, moet er voor zorgen dat in een voorfase van wetgeving wordt getoetst of betreffende wetgeving in de praktijk van het mkb uitwerkt zoals was bedoeld en geen hoog overvliegende wet wordt met averechtse effecten.

Lees meer...

AFNL-NOA: Zomer/wintertijd nog niet afschaffen; eerst economisch onderzoek

De besluitvorming over het afschaffen van de zomer- of wintertijd moet worden uitgesteld totdat onderzoek is gedaan naar de economische effecten hiervan. Met name in de bouwsector zou permanente zomertijd wel eens productiviteitsverlies kunnen opleveren. De Europese Commissie laat de regeringen van de lidstaten de vrije keuze bij het afschaffen van het systeem van zomer/wintertijd om permanent te kiezen voor zomertijd of wintertijd.
In de bouw, infra en afbouw zitten veel productieve uren in de vroege ochtend en een definitieve keuze voor de vaste zomertijd zou wel eens een enorm productiviteitsverlies kunnen betekenen voor de bedrijven die buiten werken. En productiviteitsverlies kan de bouwsector zich – mede gezien de enorme opgaves op het gebied van woningbouw en infrastructuur – niet veroorloven.

Lees meer...

BouwBelang 4: Tweede Kamerleden willen ‘ruim baan voor kleine ambacht’

Omslag Bouwbelang 4 In BouwBelang nr 4 geven vier woordvoerders onderwijs aan waarom zij ruim baan willen voor opleidingen voor klein ambachtelijke beroepen. Daarnaast in dit nr hoe dove vakmensen toch aan de slag kunnen in de bouw, hoe cruciaal het opleiden van vakmensen is en de initiatieven op dit vlak. Tevens aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar ook waarom MKB INFRA pleit voor een AanbestedingsAutoriteit en hoe AFNL en NOA de wildgroei aan zzp’ers wil veranderen. En tenslotte aandacht voor het 10-jarig bestaan van AFNL.

Lees meer in BouwBelang 4

29 oktober 2018

AFNL en NOA roepen ondernemers op petitie ‘loondoorbetaling’ te steunen

AFNL en NOA vragen ondernemers steun bij het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer om daadwerkelijk iets te doen aan de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar en het wegnemen van de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers. AFNL en NOA pleiten er al jaren voor de loondoorbetalingsplicht drastisch te verkorten en hebben hiertoe ook voorstellen gedaan richting politiek, compleet met een financieringsvoorstel. Inmiddels liggen er diverse voorstellen en varianten van voormalig minister Asscher van SZW, de GroenLinks-Tweede Kamerfractie, de CDA-Tweede Kamerfractie en MKB-Nederland om deze regeling aan te passen. Het ene voorstel wijst iets meer in onze richting dan het andere.
Maar, ondanks het feit dat in het Regeerakkoord van oktober 2017 staat dat het Kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil verkorten en de re-integratieplicht wil vereenvoudigen, blijft dit hangen in de sfeer van overleggen en nog eens overleggen. En daarnaast stapelen dossiers bij de Sociaal-Economische Raad (SER) zich op. AFNL en NOA vinden dit onwenselijk en willen dat Kabinet en politiek op korte termijn een klap geven op dit dossier en de grote financiële risico’s voor ondernemers in het mkb wegnemen.

Lees meer...