Op de agenda!

Eigen risicoperiode voor Vorst WW-regeling cao Bouw & Infra verlaagd naar 5 dagen

ijssterPartijen bij de cao Bouw & Infra hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor deze winterperiode te verlagen van 15 dagen naar 5 dagen.

Reden is dat de bouw- en infrasector de afgelopen jaren voldoende premie heeft opgebouwd in het sectorfonds Bouwbedrijf. Daarmee kan nu het aantal eigen risicodagen in de Vorst WW-regeling in artikel 74 van de cao worden verlaagd. Zo komt de door de bedrijven in de bouw- en infrasector afgedragen premie ook weer ten goede aan een deel van de ondernemingen die de premie hebben opgebracht.

5 dagen
De verlaging van het aantal dagen betekent dat het risico van vorst voortaan de eerste 5 dagen (in plaats van de eerste 15 dagen) voor rekening van de werkgever komt. Wanneer er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon voor 100% door. Voor de vorstdagen boven het aantal van 5, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt de werknemer vervolgens een aanvulling op de WW-uitkering tot 100% van het loon. Ook als de werkgever geen gebruik maakt van de wettelijke voorziening of de aanvraag door het UWV wordt afgewezen, krijgt de werknemer zijn loon 100% doorbetaald.
Tijdens de bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer.

Daarnaast zullen cao-partijen Bouw & Infra zich er de komende periode voor inzetten om de premie uit het sectorfonds Bouwbedrijf ook op een andere manier ten goede van de sector te laten komen: met bijvoorbeeld opleidingsvouchers kunnen arbeidskrachten die een achterstand hebben op de Bouw & Infra arbeidsmarkt de weg naar de sector vinden en gekwalificeerd aan de slag gaan.

20 december 2018