Versobering WW gerepareerd voor Bouwnijverheid

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de Bouwnijverheid hebben via de decentrale cao-akkoorden eerder vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en dat ze aansluiten bij de aanbevelingen die vanuit de Stichting van de Arbeid zouden volgen.

Landelijke stichting PAWW en uitvoerder RAET
Onderdeel van de cao-afspraken is ook geweest om voor de uitvoering aan te sluiten bij de landelijke Stichting PAWW (Private Aanvullende WW-fonds). Die stichting heeft ook aparte cao-teksten gemaakt, een reglement opgesteld en er is administratieve samenwerking gezocht met RAET, automatiseerder voor salaris- en personeelsadministratie en HR-softwareleverancier. RAET gaat uiteindelijk zorgen voor de premie-inning van de werknemers via hun werkgevers.

Verzamel-cao
Om allerlei redenen is er ook juridisch gekozen voor een verzamel-cao, bij wie uiteenlopende sectoren zich kunnen aansluiten. Onze sector is inmiddels ingedeeld in zo’n verzamel-cao. Die verzamel-cao moet vervolgens algemeen verbindend (avv) worden verklaard om rechtsgeldig en effectief te kunnen zijn. Dat is nu gebeurd met een publicatie in de Staatscourant van 10 juli 2018. De avv van de cao Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), Bouw sector 3 no. 1 gaat in op 5 juli 2018. De private aanvulling WW voor de Bouwnijverheid gaat per 1 september 2018  van start. 

NB: de verzamel-cao heeft alleen betrekking op het 3e WW jaar en gaat dus niet over de collectieve arbeidsvoorwaarden in onze sector. Die ‘cao Bouw & Infra’ is eerder dit jaar afgesloten, kent een looptijd van 1 april 2018 t/m 31 december 2019 en staat los van de verzamel-cao over het 3e WW jaar.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
De werkgever houdt vanaf 1 september 2018 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.
Werkgevers ontvangen op korte termijn ( begin augustus) een brief van de stichting PAWW, het landelijk fonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PAWW-regeling.
In de brief staat alle informatie die u nodig heeft om u als organisatie aan te melden als deelnemer. Aanmelding is verplicht.
Het is van belang deze aanmelding zo snel mogelijk te regelen, zodat periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen kan plaatsvinden. Dat gaat via een simpel opgezette portal, dus met weinig administratieve rompslomp.
Bijna alle salariskantoren hebben de aanpassingen al in hun systemen opgenomen. Overleg dit voor de zekerheid tijdig zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Werkgevers en administratiekantoren kunnen via onderstaande video zien hoe zij zich moeten registreren voor deelname aan de PAWW.

Meer informatie
PAWW heeft een uitgebreide website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden daarop.
PAWW krijgt van het UWV de adresgegevens van alle werkgevers met de cao-codes Bouwnijverheid. Op de website www.spaww.nl ziet u hoe u zich als werkgever kan registreren, ook in geval je uiteindelijk geen brief mocht hebben gekregen.*