AFNL en NOA over Miljoenennota: stilstand is achteruitgang!

Snel nieuw Kabinet dat mkb-vriendelijk beleid voert
Ook dit jaar wordt in de Miljoenennota aangegeven dat de Nederlandse economie er mede dankzij het kabinetsbeleid beter voor staat. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat het niet in alle sectoren even goed gaat. Een specifieke sector als het mkb in bouw, afbouw en infra – de sector die het hardst is getroffen door de crisis – lijkt op te klimmen. Tegelijkertijd kampt de sector nog met een sterk ingekrompen personeelsbestand, enorm afgenomen eigen vermogens, hoge prijsdruk en zijn mkb-aannemers nog veelal kredietleverancier voor opdrachtgevers.
Helaas biedt de Miljoenennota 2018 geen soelaas om deze problemen het hoofd te bieden en vestigen AFNL en NOA de hoop op een nieuw kabinet, want stilstand is achteruitgang. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), verenigd in Stichting AFNL-NOA, hopen dat er snel een nieuw kabinet komt dat een mkb-vriendelijk beleid inzet, waardoor de grote knelpunten op de arbeidsmarkt worden opgelost en wet- en regelgeving in de toekomst mkb-vriendelijker wordt.

MKB-aannemers hebben nog lange weg te gaan
Alhoewel de vooruitzichten redelijk gunstig zijn, hebben mkb-aannemers nog een lange klim naar boven te gaan om de noodzakelijke investeringen in vaste medewerkers, opleidingen en huisvesting te kunnen realiseren en hiervoor financiering aan te trekken. Hoogst noodzakelijk om de toekomstige bouwopgaves te kunnen realiseren, maar ook om de verduurzamings-, vervangings-, en renovatievraag en de klimaatbestendigheid te kunnen realiseren.

Nieuw kabinet moet risico’s arbeidswetgeving wegnemen
AFNL en NOA rekenen er op dat een nieuw kabinet in het Regeerakkoord inzet op het wegnemen van risico’s voor mkb-ondernemers bij het in dienst nemen van personeel en het verlichten van lasten op arbeid. Was het mkb niet ooit banenmotor? Mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra willen graag medewerkers in vaste dienst nemen, maar blijven aanlopen tegen de risico’s van de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en het ontslagrecht in de Wet Werk en Zekerheid. De risico’s die deze twee wetten ondernemers opleggen om mensen vast in dienst te nemen, maken ondernemers kopschuw. Als het kabinet echt weer vaste medewerkers bij de mkb-bedrijven in dienst wil zien, móeten deze twee wetten als eerste worden aangepast. Mkb-ondernemers streven gemiddeld naar een verhouding van 70% vaste, 30% flexibele medewerkers in hun bedrijf. Dat is de meest optimale situatie, waarbij ook weer volop vaste medewerkers kunnen worden opgeleid. Helaas is de verhouding vast-flex op dit moment omgekeerd. Met de huidige wet- en regelgeving die vast werk ontmoedigt, zal de banenmotor niet terugkeren.

Verlaag indirecte belastingen
Daarnaast is het mkb in bouw, afbouw en infra gebaat bij verlaging van indirecte belastingen en het structureel houden en verlagen van de btw op groot en klein onderhoud en renovatie. Hiermee worden naast werk en werkgelegenheid ook maatschappelijke doelen als verduurzaming, energiebesparing en vergroening gediend.

MKB Toets en fundamentele visie op mkb cruciaal
AFNL en NOA zijn er van overtuigd dat het mkb veel beter kan presteren en dat er een enorm onbenut potentieel is dat, mits goed aangesproken, veel meer toegevoegde waarde kan genereren. Hiertoe is een veel grotere focus op de behoeften en wensen van het mkb met een fundamentele visie op dat mkb nodig. Het inmiddels demissionaire kabinet blonk hier niet in uit. In de ogen van AFNL en NOA dient beleid voortaan te worden getoetst op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb met de MKB-toets. Een gouden regel die voorkomt dat maatregelen hoog over vliegen, niet toepasbaar zijn of door verkeerde uitwerking moeten worden gerepareerd. Op die wijze kan het mkb weer gezond worden en groeien.

19 september 2017