Reactie op stikstofmaatregelen kabinet

Het kabinet heeft vandaag nieuwe maatregelen bekend gemaakt om uit de stikstofimpasse te komen, waar ook de bouw door is getroffen. Uiteraard is AFNL tevreden met alles wat er meer is, dan er nu mogelijk is, want er ontstaat ruimte voor woningbouw en de zeven eerder bekend gemaakte infraprojecten. Toch hadden we op meer gerekend na eerder gemaakte afspraken met het Ministerie van BZK en het Ministerie van I&W. Onze hoop was gericht op een drempelwaarde - hoe laag ook, want daarmee waren juist de projecten voor het mkb, waar AFNL voor staat, verlost geweest van de toch moeizame kaders die de nieuwe maatregelen met zich meebrengen.

Aanbestedingen voor projecten op beheer en onderhoud van infrastructuur kunnen weer op gang komen, naar er is behoudens voor de zeven grote projecten weinig ruimte is voor andere nieuwe infraprojecten. en Woningbouw in de zuidelijke Randstad wordt helemaal problematisch. Het verduurzamen van zwaar bouwmaterieel stemt positief omdat dit past bij de wens van de bouw om de uitstoot te verminderen. Natuurherstel biedt naast kansen voor bedrijven die cultuurtechnisch en grondwerk doen ook emissieruimte die wordt toegevoegd aan het stikstofregistratiesysteem. Projecten die bijdragen aan het oplossen van belangwekkende maatschappelijke opgaven zouden een belangrijk criterium kunnen zijn voor het gebruik van die stikstofruimte.

Stagnatie voorkomen
Er zal de komende periode echter nog veel nader concreet moeten worden uitgewerkt. Dat moet op korte termijn gebeuren teneinde te voorkomen dat de markt niet verder stagneert. Vanuit de betrokken ministeries is inmiddels aangegeven dat men op korte termijn met de sector in gesprek wil gaan over knelpunten en oplossingen. Daartoe zal het in ieder geval noodzakelijk zijn om extern salderen met dierrechten snel in te voeren en is regie vanuit Den Haag onontbeerlijk om te voorkomen dat er lappendeken van uitwerkingen ontstaat door de bevoegdheid van de provincies. Daar waar door de minister van LNV namens het kabinet gesproken wordt over economisch perspectief dient dit in ieder geval voortvarend, zonder terughoudendheid als gevolg van de huidige corona-tijd, te worden aangepakt.

 

24 april 2020