Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra, respectievelijk Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland, NVB, de vereniging van Waterbouwers en FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

Lees meer...

In BouwBelang nr 1: EZ-Staatssecretaris zet mkb op 1

 

naar Bouwbelang 1

EZ-Staatssecretaris Keizer wil dat ondernemers het gevoel krijgen dat de overheid hun partner is, zo meldt zij in BouwBelang en de MKB-Toets die gaat wat haar betreft zo snel mogelijk van start; de eerste pilots komen er aan. Verder in dit nummer een Woningcorporatie die bij voorkeur met mkb-bedrijven werkt, multitalent op de bouwplaats bij transport, een jonge vakman en een jonge ondernemer delen hun passie voor het vak en hoe bereiken bouwvaklieden gezond de finish.

Klik hier voor BouwBelang nr 1


AFNL-NOA bij Tweede Kamercie EZ: Aanbesteden moet mkb-vriendelijker

Op 14 maart vond in de Tweede Kamer een bijeenkomst plaats met leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en een 50 tal branchevoorzitters/bestuurders op instigatie van MKB-Nederland. Een zeer gevarieerd aantal branches legde bij de Kamerleden neer waar kansen zitten de komende tijd, maar ook waar ondernemers belemmeringen ervaren. In blokken van 4 sprekers kwamen 16 onderwerpen aan bod. Namens AFNL-NOA kreeg Sharon Gesthuizen het woord over aanbestedingen. Zij legde de nadruk op de belemmeringen die mkb-aannemers nog steeds ondervinden bij aanbestedingen. “Uit de evaluatie van de Aanbestedingenwet blijkt dat nog altijd sprake is van onnodige clustering van opdrachten waardoor het mkb minder kansen heeft; ondanks de poging van de Kamer om dat met de Aanbestedingswet te verhelpen middels het ‘verbod op onnodig clusteren’, en de gids proportionaliteit.

Lees meer...

AFNL oproep politiek: maak aannemen vaste medewerkers weer aantrekkelijk, vakmensen zijn al schaars

Mkb-aannemers hebben de klim uit het diepe dal het afgelopen jaar voortgezet. De werkvoorraden worden beter, de prijsdruk lijkt voor het eerst iets verminderd maar is nog hoog, de omzetverwachtingen zijn op de GWW-sector na positief, en het optimisme over het bedrijfsresultaat neemt toe. De instroom van nieuwe vaste medewerkers lijkt zich te stabiliseren en ligt op vergelijkbaar niveau met de uitstroom. De bedrijfsomvang fluctueert minder, waaruit kan worden geconcludeerd dat mkb-aannemerijen zich in stabieler vaarwater bevinden. Ondernemers ervaren nog risico’s bij het aannemen van medewerkers door een aantal belemmerende arbeidsmarktwetten. Daarnaast verwachten zij een gebrek aan vakmensen. En helaas blijkt dat er ondanks de nieuwe Wet Betalingsgedrag nog steeds opdrachtgevers zijn die het mkb als kredietleverancier gebruiken.

Arbeidsmarkt belemmerende regelgeving van tafel
De Aannemersfederatie stelt op basis van de ‘Monitor MKB Bouw en Infra’, die eind 2017 door Panteia/EIM onder mkb-ondernemers in bouw en infra is uitgezet en vandaag door AFNL wordt gepubliceerd, te hopen dat bewindslieden en politici nu snel uitvoering geven aan een aantal punten uit het Regeerakkoord. Belemmerende arbeidsmarktwetten als 2 jaar loon doorbetalen bij ziekte en hoge transitievergoedingen bij ontslag moeten van tafel. Als mkb-ondernemers daarvan worden verlost kunnen zij doorgroeien en kan het mkb weer de banenmotor worden die het ooit was. Daarnaast vindt de AFNL dat de MKB–Toets nu op korte termijn moet worden ingevoerd, zodat in de toekomst het mkb wordt behoed voor verkeerd uitwerkende of hoog overvliegende wetgeving.

Lees meer...

AFNL: Enorme schommelingen bouwopgave voorkomen

“Als hier niet wordt ingegrepen, is er voor het mkb straks geen bouwopgave weggelegd.” Deze waarschuwende woorden richtte AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis 6 december tot de leden van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Cruciaal in de sector zijn de enorme schommelingen in de bouwopgave. Hierdoor moet telkens worden opgeschaald of drastisch worden ingekrompen qua bouwcapaciteit. De AFNL-voorzitter pleitte er bij de kamerleden voor dit soort schommelingen ook vanuit overheidswege te voorkomen in de toekomst. Tijdens een rondetafelgesprek over de ‘Nederlandse Bouwopgave’ was AFNL gevraagd haar visie in te brengen over het onderwerp ‘Bouwcapaciteit’.

Lees meer...

In BouwBelang nr 5: MKb-aannemers over duurzame arbeidsmarkt en zorg over risico’s vast dienstverband blijft

omslag Bouwbelang

In Bouwbelang nr 5 spreken mkb-aannemers zich uit over een duurzame arbeidsmarkt en geven zij aan hoe zij na het Regeerakkoord aankijken tegen de risico’s op de arbeidsmarkt. Daarnaast een primeur met valbeveiliging als blikvanger, monumentale nieuwbouw, brandveiliger door bouwtoezicht, Kunststof alternatief voor asbestdak en baggeren met rondom parelwitte stranden.

 Lees BouwBelang nr 5 van 2 november 2017

2 november 2017

AFNL en NOA: Regeerakkoord stevig fundament voor mkb-bouw en afbouw

Fiscale maatregelen nog onvoldoende

Het Regeerakkoord biedt de ondernemers in bouw, afbouw- en infrasector een paar noodzakelijke perspectieven waarop de sector al geruime tijd wacht. Zo wordt de zeer gewenste MKB Toets op wet- en regelgeving ingevoerd, worden de loondoorbetalingsplicht en reïntegratieplicht in het tweede ziektejaar afgeschaft en wordt er gesleuteld aan het systeem van contractperiodes in het ontslagrecht. AFNL en NOA zijn tegen verhoging van het lage btw-tarief en het verlagen van de zelfstandigenaftrek, dit zijn bepaald geen stimulansen voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra. Kanttekeningen plaatsen zij daarnaast bij de nieuwe opdrachtgeversverklaringen ter vervanging van die bij de wet DBA en de compensatie voor oudere werknemers bij afschaffen van de doorsneeproblematiek in pensioenen. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt door inperking van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van het eigenwoningforfait geschaad, vinden Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), verenigd in de Stichting AFNL-NOA.

Lees meer...

In BouwBelang nr 4: mbo van de toekomst, helikopterview, eco-dynamische fietspaden en andere betalingssystemen

In BouwBelang nr 4 een hoogvlieger in de sloopbranche met helikopterview, de voorzitter van de mbo-raad over de toekomst van het mbo-onderwijs, de innovaties om een eco-dynamisch fietspad aan te leggen, eerste succesvolle resultaten om betalingssysteem infrasector aan te passen, gelijke voorwaarden essentieel voor aannemen vaste medewerkers, de hangbrug als hulpmiddel voor werken op hoogte en in het transport voor de bouw zijn duurzaam, veilig en comfortabel de kernbegrippen.

Lees BouwBelang nr 4 van 2017

AFNL en NOA over Miljoenennota: stilstand is achteruitgang!

Snel nieuw Kabinet dat mkb-vriendelijk beleid voert
Ook dit jaar wordt in de Miljoenennota aangegeven dat de Nederlandse economie er mede dankzij het kabinetsbeleid beter voor staat. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat het niet in alle sectoren even goed gaat. Een specifieke sector als het mkb in bouw, afbouw en infra – de sector die het hardst is getroffen door de crisis – lijkt op te klimmen. Tegelijkertijd kampt de sector nog met een sterk ingekrompen personeelsbestand, enorm afgenomen eigen vermogens, hoge prijsdruk en zijn mkb-aannemers nog veelal kredietleverancier voor opdrachtgevers.
Helaas biedt de Miljoenennota 2018 geen soelaas om deze problemen het hoofd te bieden en vestigen AFNL en NOA de hoop op een nieuw kabinet, want stilstand is achteruitgang. Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), verenigd in Stichting AFNL-NOA, hopen dat er snel een nieuw kabinet komt dat een mkb-vriendelijk beleid inzet, waardoor de grote knelpunten op de arbeidsmarkt worden opgelost en wet- en regelgeving in de toekomst mkb-vriendelijker wordt.

Lees meer...